E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Status of Protecting and Maintaining Patient Privacy of Nurses and Affecting Factors [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 301-305 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.301

The Status of Protecting and Maintaining Patient Privacy of Nurses and Affecting Factors

Gül Güneş Çelik1, İsmet Eşer1, Elem Kocaçal Güler2
1Department Of Fundamentals Of Nursing, Ege University, İzmir, Turkey
2Department Of Fundamentals Of Nursing,i̇zmir Demokrasi University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: To determine the status of protecting and maintaning patient privacy of nurses and the affecting factors.
METHODS: This prospective and descriptive study was carried out with 161 nurses working in a university hospital in İzmir between April and June 2017. “Individual Identification Form” and “Patient Privacy Scale” were used in data collection.
RESULTS: It was found that 37% of the nurses thought that the patient rights regulation and all nurses thought that privacy should be related to the patient's body of privacy. The importance given by the nurses to privacy was found to be high (4.47 ± 0.44). The mean bodily privacy score was the highest, and the gender-specific privacy score was the lowest. There was a significant difference between the mean scores of the nurses in terms of education, participation in education about patient privacy and reading of the privacy section of the patient rights regulation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was revealed that nurses gave importance to patient privacy. In order to increase the awareness of nurses about privacy, it is recommended to organize scientific activities, especially on in-service trainings on patient rights and privacy, and to conduct further research on this subject.

Keywords: nursing, privacy, factors affecting privacy

Hemşirelerin Hasta Mahremiyetini Koruma ve Sürdürme Durumları ile Etkileyen Faktörler

Gül Güneş Çelik1, İsmet Eşer1, Elem Kocaçal Güler2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sürdürme durumları ile etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif ve tanımlayıcı çalışma, Nisan-Haziran 2017 tarihleri arasında İzmir’de bir üniversite hastanesinde çalışan 161 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Birey Tanıtım Formu” ve “Hasta Mahremiyet Ölçeği” kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin %37’sinin hasta hakları yönetmeliğinin ve tamamının mahremiyetin hasta bedenine ilişkin olması gerektiğini düşündüğü bulunmuştur. Hemşirelerin mahremiyete verdikleri önem yüksek bulunmuştur (4.47±0.44). Bedensel mahremiyet puan ortalaması en yüksek, cinsiyete ilişkin mahremiyet puan ortalaması en düşüktür. Hemşirelerin eğitimi, hasta mahremiyeti ile ilgili eğitime katılma ve hasta hakları yönetmeliğinin mahremiyet ile ilgili bölümünü okuma durumlarına göre elde edilen ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hemşirelerin hasta mahremiyetine önem verdikleri ortaya konmuştur. Hemşirelerin mahremiyete ilişkin farkındalıklarının arttırılması için, hasta hakları ve mahremiyet konusunda düzenli olarak hizmet içi eğitimler başta olmak üzere bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, mahremiyet, mahremiyeti etkileyen faktörler

Gül Güneş Çelik, İsmet Eşer, Elem Kocaçal Güler. The Status of Protecting and Maintaining Patient Privacy of Nurses and Affecting Factors. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 301-305

Corresponding Author: Elem Kocaçal Güler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.