E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Adaptation of the Empowerment of Parents in the Intensive Care-Neonatology: Validity and Reliability Study [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 313-323 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.313

The Adaptation of the Empowerment of Parents in the Intensive Care-Neonatology: Validity and Reliability Study

Selvinaz Albayrak1, Lale Ayşegül Büyükgönenç2
1Koç University School Of Nursing, İstanbul, Turkey
2Cyprus Science University, Girne, Kuzey Kıbrıs

INTRODUCTION: To determine the validity and reliability of the Turkish version of the “Empowerment of Parents in The Intensive Care-Neonatology Scale” developed by Latour in The Netherlands.
METHODS: This methodological study was conducted in University Hospital between April and October 2017 in Istanbul. This Likert type scale consists of 57 items and five subscales. This scale was developed in Dutch language therefore we used translation and back translation then reviewed by an expert for examined content validity. Psycohometric characters analyses examined via items total score correlation, Pearson correlation analyses, Cronbach Alpha value, test-retest correlation and confirmatory factor analyses methods.Data was gathered from 290 parents after obtaining ethical approval and official permission from the relevant hospitals’ administrations.
RESULTS: Content Validity Index for the scale was found.97. It has been found that the correlation coefficient between the score of each items and the scale was between r=.48-.83; the correlation coefficient of each subscale item and the subscale score was between r=.63-.90; the correlation coefficient of the subscale score and the scale score was between r=.84-.93. There is a statistically significant correlation between these results (p<.001). The Cronbach Alfa correlation coefficient was found.89-.96 of the subscales. There is no significant difference between two separate applications of the scale in test-retest reliability analysis (p>.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study determined that the Turkish version of the Empowerment of Parents in The Intensive Care-Neonatology Scale is valid and reliable and can be used for measuring parent satisfaction in the NICU who are receiving family centered care.

Keywords: Parents, validity and reliability, satisfaction, scale, neonatal intensive care.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ebeveyn Memnuniyet Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Selvinaz Albayrak1, Lale Ayşegül Büyükgönenç2
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2Kıbrıs İli̇m Üni̇versi̇tesi̇, Girne, Kuzey Kıbrıs

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, Hollanda’da, Latour tarafından geliştirilen ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ebeveyn Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik bir çalışma olup, Nisan-Ekim 2017 tarihleri arasında, İstanbul’da bulunan özel bir üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Elli yedi maddeli, beş alt boyutu ve Likert tipindeki ölçeğin dil eşdeğerliği çeviri-geri çeviri teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Hollandaca geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlanması için çeviri ve geri-çeviri işlemi yapılmış ve sonra kapsam geçerliği için uzman görüşüne sunulmuştur. Türkçe formun psikometrik özelliklerinin incelenmesinde madde toplam puan korelasyonu, Pearson korelasyonu, Cronbach Alfa katsayısı, test-retest korelasyonu ve Doğrulayıcı Faktör analiz teknikleri kullanılmıştır. Veriler, etik onay ve ilgili kurumdan izin alındıktan sonra 290 ebeveynden elde edilmiştir.
BULGULAR: Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi tüm ölçek için.97’dir. Elli yedi maddenin madde-toplam puan korelasyon güvenilirlik katsayıları, r=0.48 ile 0.83; alt boyut maddeleri ile alt boyut toplam puanlarının güvenilirlik katsayıları, r=0.63 ile 0.90; alt boyutlarının-toplam ölçek puanlarının güvenilirlik katsayıları, r=0.84 ile 0.93 arasında olup aralarında pozitif yönde, güçlü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<.001). Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık analizinde Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,89 ile 0.96 arasında bulunmuştur. Ölçek ve alt boyutlarının zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için test-tekrar test yapılmış ve her iki uygulama arasında fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Yapı geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış olup, tüm maddelerin kendi boyutu ile olan faktör yüklerine denk düşen yol katsayıları 0.52 ile 0.92 arasında bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, "Yenidoğan Yoğun Bakımda Ebeveyn Memnuniyet Ölçeği "nin Türkçe formunun, yenidoğan yoğun bakımda aile merkezli bakım hizmetlerinden ebeveynlerin memnuniyet düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, geçerlik ve güvenirlik, memnuniyet, ölçek, yenidoğan yoğun bakım.

Selvinaz Albayrak, Lale Ayşegül Büyükgönenç. The Adaptation of the Empowerment of Parents in the Intensive Care-Neonatology: Validity and Reliability Study. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 313-323

Corresponding Author: Selvinaz Albayrak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.