E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Relationship Between Care Burden and Anxiety Levels of Parents Who Have Child Who were Diagnosed With Cancer [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 282-287 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.282

The Relationship Between Care Burden and Anxiety Levels of Parents Who Have Child Who were Diagnosed With Cancer

Selmin Köse1, Azime Türköz Arar2, Gülay Yıldırım3
1Biruni University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Istanbul, Turkey
2Sisli Etfal Hamidiye Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey
3İstanbul Gelişim University, Health Services Vocational School, Anesthesia Program, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Purpose of this study is to analyze the relationship between care burden of parents who have a child diagnosed with cancer and their anxiety levels.
METHODS: Research was made between September 2017-January 2018 after taking the necessary ethics board permission from a training and research hospital. Population of the descriptive type research consisted of parents of cancer diagnosed children who were staying in the hospital on dates the research was made and sample consisted of parents fits to the research criteria who agreed to participate into the research. Data Question Form was obtained by using Burden Interview and Beck Anxiety Scale. Analysis of the data were evaluated SPSS 22.0 package program.
RESULTS: In this study, it was found that the parents who had low economic status had higher care burden and Beck Anxiety point averages (respectively; p<0.05, p>0.01). Parents of children who were diagnosed with cancer recently had higher Beck Anxiety point averages (p<0.01). Parents of children who had another child with a chronic disease had higher care burden and Beck Anxiety Point averages (p<0.01). Burden and Anxiety levels of parents had a positive linear relation (r=0.512, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the outcome of the study, it was seen that, poor parents and parents who had another child with chronic disease had higher care burden and anxiety, parents of children who were recently diagnosed with cancer had more anxiety. It was determined that, care burden and anxieties of parents of children who were diagnosed with cancer have shown simultaneous increase and had a positive linear relation.

Keywords: Anxiety, care burden, child, parent, cancer.

Kanser Tanısı Konmuş Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Bakım Yükleri ile Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki

Selmin Köse1, Azime Türköz Arar2, Gülay Yıldırım3
1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, kanser tanısı konmuş çocuğa sahip olan ebeveynlerin bakım yükleri ile anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Eylül 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gerekli izinler alınarak yapıldı. Araştırmanın evrenini hastanenin hematoloji servisinde yatan kanser tanısı konmuş çocukların ebeveynleri, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden ebeveynler oluşturdu. Veriler “Soru Formu”, “Bakım Verme Yükü Ölçeği” ve “Beck Anksiyete Ölçeği” kullanılarak elde edildi. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket program kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmada, ekonomik durumu düşük olan ebeveynlerin bakım yükü ve Beck Anksiyete puan ortalamalarının yüksek olduğu (sırasıyla; p<0,05, p<0,01) tespit edildi. Kanser tanısı yeni konmuş çocukların ebeveynlerinin Beck Anksiyete puan ortalamalarının yüksek olduğu saptandı (p<0,01). Kronik hastalığa sahip başka çocuğu olan ebeveynlerin bakım yükü ve Beck Anksiyete puan ortalamalarının yüksek olduğu (p<0,01) bulundu. Ebeveynlerin bakım yükleri ve anksiyete düzeyleri arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu tespit edildi (r=0,512, p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda ekonomik durumu düşük olan ve kronik hastalığa sahip başka çocuğu olan ebeveynlerin daha fazla bakım yükleri ve anksiyetelerinin olduğu, kanser tanısı yeni konulmuş çocukların ebeveynlerinin daha fazla anksiyete yaşadığı saptandı. Kanser tanısı konmuş çocuğa sahip ebeveynlerin bakım yükleri ve anksiyetelerinin birlikte artış gösterdiği aralarında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, bakım yükü, çocuk, ebeveyn, kanser.

Selmin Köse, Azime Türköz Arar, Gülay Yıldırım. The Relationship Between Care Burden and Anxiety Levels of Parents Who Have Child Who were Diagnosed With Cancer. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 282-287

Corresponding Author: Selmin Köse, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.