E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
An Evaluation of Reproductive Health Status, Knowledge and Attitudes of Women Aged Between 15-49 Registered at Karaa¤aç Village Clinic in Isparta Province [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 32-39

An Evaluation of Reproductive Health Status, Knowledge and Attitudes of Women Aged Between 15-49 Registered at Karaa¤aç Village Clinic in Isparta Province

Hacer Erten1, Tangül Özen2, Halime Yılmaz2, Hediye Arslan3
1Marmara University, School Of Nursing, Department Of Obstetrics And Gynecology Nursing, Istanbul, Turkey
2Suleyman Demirel University, Department Of Nursing, Faculty Of Health Sciences, Isparta, Turkey
3Maltepe University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Our study was aimed to determine reproductive health
problems of women living at Karaa¤aç region of Isparta province. It was
planned to bring about their attitudes, care and knowledge needs related
to reproductive health and new approaches for health institutes giving
services in the region.
METHODS: Our descriptive study was conducted between 04.03.2004
and 20.02.2005, 341 women aged between 15-49 was selected at
random from the region where Karaa¤aç village clinic gives services.
Data was collected from a survey with 63 questions. Data was analyzed
as frequency test by using ‘SPSS for Windows’ istatistical software
programme.
RESULTS: It was found that 45.5% of women selected for this study their
first marriage age was between 14-19 age group and early marriage was
common in general. It was also found that 34.2% of deliveries were
under safe delivery intervals (24 months and below), 10.8% of latest
pregnancy was ended curetage and 74.7% women still use contraseptive
methods while 34.5% used traditional methods. 1/4 of women mentioning
that they received prenatal care at their last pregnancy received only
1-3 times prenatal care. This result showed that the frequency of prenatal
care at pregnancy was not at desirable level. The most often health
problem encountered by women at their last pregnancy was back and
pelvic pain (24.7%), most frequently health problem encountered by
the women after birth during confinement period was bleeding (30.8%).
86% of the women in this study indicated that they had problems during
menstrual period and 78.3% of the women that they had gynecologicial
problems in the past or still. When the women were asked about reproductive health knowledge and attitudes it was observed that they
were inadequate. 86.3% of women did not receive any routine control
without complain, 69.9% did not get any control for their controseptive
methot used, 81.5% did not receive breast exam, 58.4% did not know
self breast exam and 77.5% of women having self breast exam did not
have any monthly reguler control. 68.9% of women did not know about
Pap smear testing, 89.3% did not take the test at all was found.
CONCLUSION: There is an urgent need for training and councelling
services on early diagnose scanning methods and continuous health
education and acquiring attitudes for routine check-ups in Turkey,
where Pap smear testing, routine controls and health scanning practices
are not performed properly. It is necessery to improve the efficiency of
village clinic and to increase on going health services and make it
reachable. There is also a need for cooperation between health institutions
and enhancement quality of health services.

Keywords: Reproductive health problems, knowledge and attitudes.

Isparta İli Karaağaç Sağlık Ocağına Bağlı 15-49 Yaş Kadınların Üreme Sağlığına Yönelik Bilgi, Alışkanlık ve Sorunlarının Değerlendirilmesi

Hacer Erten1, Tangül Özen2, Halime Yılmaz2, Hediye Arslan3
1Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Kadın Doğum Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Isparta
3Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

AMAÇ: Bu araştırma, Isparta ili Karaağaç Sağlık Ocağına (SO) bağlı bölgede
yaşayan kadınların üreme sağlığı sorunlarını belirlemek, üreme sağlığına
ilişkin alışkanlıklarını, bakım ve bilgi gereksinimlerini ortaya çıkarmak,
bölgedeki sağlık kurumlarının hizmet sunumlarında yeni yaklaşımlar
belirlemelerini sağlamak amacıyla planlandı.

YÖNTEMLER: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma 04.03.2004
ile 20.02.2005 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Örneklemini, Karaağaç
SO’nun hizmet verdiği bölgede yaşayan 15-49 yaş kadın nüfusundan
(n=1649), rastgele örneklem ile seçilen ve görüşmeyi kabul eden 341
kadın oluşturdu. Veriler 63 sorudan oluşan anket formu ile toplandı ve
‘SPSS for Windows’ istatistik programı kullanılarak, yüzdelik testi ile
değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmamızda olguların %45.5’inin ilk evlilik yaşının 14-19
yaş grubunda olduğu ve erken evliliğin halen yaygın olduğu görüldü.
Doğumların %34.2’sinin güvenli doğum aralığının altında olduğu, son
gebeliklerin %10.8’inin istemli düşükle sonlandığı, kadınların %74.7’sinin
halen bir yöntem kullandığını ifade etmesine karşın, %34.5’inin geleneksel
yöntemlerle korunduğu saptandı. Çalışmaya katılan kadınların sadece
1/4’ünün son gebeliklerinde 1-3 kez antenatal bakım aldığı ve bakımalma
sıklığının istenen düzeyde olmadığı saptandı. Son gebelikte en sık yaşanan
sağlık sorununun %24.7 ile bel ve kasık ağrısı olduğu, son
doğumundansonra lohusalık döneminde sıklıkla yaşanan sağlık sorununun
ise %30.8 ile kanama olduğu saptandı. Kadınların %86’sı adet döneminde
sorun yaşadığını, %78.3’ü geçmişte ya da halen jinekolojik sorun
yaşadığını ifade etti. Olguların %86’sının yakınmasız rutin kontrol yaptırmadığı, %69.9’unun halen kullandığı yöntemin kontrollerini yaptırmadığı, %81.5’inin hiç meme kontrolü olmadığı, %58.4’ünün kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapmayı bilmediği, KKMM yaptığını ifade edenlerin %77.5’inin ayda bir düzenli kontrol yapmadığı, %68.9’unun Pap smear testini bilmediği ve %89.3’ünün yaptırmadığı saptandı.

SONUÇ: Bulgularımız bölgede erken evliliğin halen yaygın olduğunu,
etkin kontraseptif yöntem kullanımının yetersiz olduğunu, gebelikte
antenatal bakım alma sıklığının istenen düzeyde olmadığını gösterdi.
Çalışmaya katılan kadınların üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve alışkanlıklarının
yetersiz olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı sorunları, bilgi ve alışkanlıklar.

Hacer Erten, Tangül Özen, Halime Yılmaz, Hediye Arslan. An Evaluation of Reproductive Health Status, Knowledge and Attitudes of Women Aged Between 15-49 Registered at Karaa¤aç Village Clinic in Isparta Province. J Educ Res Nurs. 2006; 3(2): 32-39

Corresponding Author: Hacer Erten, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.