E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Investigation of Nursing Students' Awareness of Nursing Practice Based on Evidence [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 276-281 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.276

Investigation of Nursing Students' Awareness of Nursing Practice Based on Evidence

Ece Kurt1, Ayten Zaybak2
19 Eylül University, Medical School Hospital, İzmir
2Fundamentals Of Nursing, Ege Üniversitesi, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out to evaluate the awareness of the nursing senior students about the evidence based practice.
METHODS: The sample of the research was formed by 188 senior students who were educated by an integrated system between November 2017 and March 2018 in a nursing faculty located in İzmir province. The data were collected by a 20-item questionnaire that measures students' knowledge of evidence based nursing practices. Number and percentage distributions, mean and standard deviation were used to analyze the data.
RESULTS: It was determined that 53.7% of the students in the study were trained about KDU and 86.2% were in need of training about KDU. It was determined that 67% of the students had knowledge of KDU during their undergraduate training and that only 1.2% of the sample classifies the Joanna Briggs Institute of nursing evidence level classification.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increasing the quality of nursing care in patient care outcomes, standardizing care and increasing patient satisfaction; when more is given to the KDU in the undergraduate curriculum, it will be possible if the training is carried out in parallel with these practices.

Keywords: Evidence-based nursing, awareness, nursing education

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi

Ece Kurt1, Ayten Zaybak2
19 Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanıta dayalı uygulama ile ilgili farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan bir hemşirelik fakültesinde Kasım 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında entegre sistem ile öğretim gören 188 4.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, öğrencilerin kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçen 20 soruluk bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi için sayı ve yüzdelik dağılımlar ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmadaki öğrencilerin %53,7 ‘sinin KDU hakkında eğitim aldığı, %86,2’sinin KDU hakkında eğitime ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %67’sinin lisans eğitimleri süresince derslerde KDU hakkında bilgi sahibi olduğu ve hemşirelikte kullanılan Joanna Briggs Enstitüsü kanıt düzeyi sınıflamasını örneklemin yalnızca %1.2’sinin doğru sıralandırdığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta bakım sonuçlarında hemşirelik bakımının kalitesini artırmak, bakımı standardize etmek ve hasta memnuniyetini arttırmak; lisans müfredatlarında KDU’ya daha fazla yer verildiğinde, eğitim bu uygulamalarla paralel yürütüldüğünde mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı hemşirelik, farkındalık, hemşirelik eğitimi

Ece Kurt, Ayten Zaybak. Investigation of Nursing Students' Awareness of Nursing Practice Based on Evidence. J Educ Res Nurs. 2019; 16(4): 276-281

Corresponding Author: Ece Kurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.