E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Model of Family Medicine with Regard to Family Healthcare Personnels [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 154-160 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.154

Model of Family Medicine with Regard to Family Healthcare Personnels

Betül Güven1, Zeynep Dörtbudak2
1Koc University School of Nursing, Surgical Nursing Department, Istanbul
2Hacettepe University, Institute of Public Health, Ankara

INTRODUCTION: The Model of Family Medicine (MFM), which was started to be applied with the scope of transformation in health, caused significant changes in the quality and delivery of the primary healthcare services in our country. This model affected work life of the Family Healthcare Personnels (FHP). In this study, it was aimed to investigate views of the family healthcare personnels related to the model of family medicine.
METHODS: This descriptive study was conducted of 112 FHP working in Family Health Centers affiliated to Beyoglu and Şişli Community Health Centers in Istanbul. Data were collected with a questionnaire developed by researchers. Descriptive statistics and Pearson Chi-square test were used to analyse data.
RESULTS: Of the total, 39.3% FHP stated that evaluations in performance-based salary system are not made fairly, 73.2% of them job satisfaction is decreased in MFM, and 73.2% also thought that the general name of family healthcare personnels causes loss of proffessional rights. There was a statistically significant relationship between satisfaction status of nurses working as FHP and wishing to work after their contracts end (p<0.016), facilities provided by family health center (p˂0.039), compatibility of duties with duty descriptions (p˂0.001), and satisfaction on performance-based salary (p˂0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Primary healthcare centers are the prior gateways to community. Therefore, in order to maximize the efficiency of the health professionals who play an important role in the MFM, their experinced problems should be identified and initiatives to increase job satisfaction and motivation should be applied.

Keywords: Family Medicine, family healthcare personnels, assessment, satisfaction.

Aile Sağlığı Elemanları Açısından Aile Hekimliği Modeli

Betül Güven1, Zeynep Dörtbudak2
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm ile geçilen “Aile Hekimliği Modeli”yle birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinde ve sunuluş biçimlerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu model aile sağlığı elemanlarının çalışma yaşamınıda etkilemiştir. Bu çalışmada aile sağlığı elemanlarının aile hekimliği modeline ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli Toplum Sağlığı Merkezleri’ne bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan 112 aile sağlığı elemanı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Aile sağlığı elemanlarının %39,3’ü aile hekimliğinde performansa dayalı maaş sisteminde hesaplamaların adil yapılmadığını, %73,2’si aile hekimliğinde iş doyumunun azaldığını, ayrıca %73,2’si, aile sağlığı elemanı adlandırmasının, mesleki haklarında kayıp yarattığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Hemşire olan ASE’lerin aile hekimliği sisteminden memnun olma durumları ile; sözleşme bittikten sonra aile hekimliği modelinde çalışma isteği (p˂0.016), kurumun sağladığı imkanlardan memnuniyeti (p˂0.039), yapılan işin görev tanımıyla uyumlu olması (p˂0.001) ve maaş performans sistemine ilişkin değerlendirmeleri (p˂0.008) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci basamak sağlık merkezleri topluma açılan öncelikli sağlık kapılarıdır. Bu nedenle aile hekimliği modelinde önemli rol üstlenen sağlık profesyonellerinin etkinliğini en üst seviyeye çıkarmak için yaşadıkları sorunlar tespit edilmeli, iş doyumu ve motivasyonu artıracak girişimler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, aile sağlığı elemanı, değerlendirme, memnuniyet

Betül Güven, Zeynep Dörtbudak. Model of Family Medicine with Regard to Family Healthcare Personnels. J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 154-160

Corresponding Author: Betül Güven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.