E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The use of education provided based on the health promotion model in nursing studies in Turkey [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 195-201 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.195

The use of education provided based on the health promotion model in nursing studies in Turkey

Ayla Kaya, Şerife Tutar Güven, Ayşegül İşler Dalgıç
Akdeniz University, Faculty of Nursing, Pediatric Nursing Department, Antalya

This descriptive study aims to determine the use of education, provided based on the health promotion model developed in Turkey in nursing studies. The data were collected from the databases of Google Academic, Turkish Medline, the National Thesis Center of the Council of Higher Education and PubMed. Studies with articles were mentioned as thesis studies. 16 doctoral thesis studies were conducted, based on the health promotion model, between 2010 and 2016, which were applied in Turkey and meet the criteria for inclusion in the study. As a result, education provided based on health promotion model was only used in doctoral theses our country. The development of the individual's health behavior is the unique task of the nurse. Health promotion model evaluates the individual's perception of resume and the individual leads the way in providing holistic care. It is important in nursing planning and practice that know the importance to the health of the individual. Because of health promotion model is guide for a holistic view of nurses and educational role. For this reason, it is recommended that education provided based on health promotion model be more frequently used in nursing studies.

Keywords: Nurse, model, Pender, health promotion model

Sağlığı geliştirme modeline göre verilen eğitimin Türkiye'deki hemşirelik araştırmalarında kullanımı

Ayla Kaya, Şerife Tutar Güven, Ayşegül İşler Dalgıç
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Bu tanımlayıcı çalışmada, sağlığı geliştirme modeline göre verilen eğitimin Türkiye'de yürütülmüş hemşirelik araştırmalarında kullanım durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler, google akademik, Türk Medline, Yüksek Öğrenim Kurumu Ulusal Tez Merkezi ve Pubmed veri tabanı taranarak elde edilmiştir. Yayına dönüştürülmüş tez çalışmaları lisansüstü tez çalışmaları içerisinde ele alınmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan, Türkiye'de uygulaması yapılmış 2010-2016 yılları arasında sağlığı geliştirme modeli temel alınarak eğitim verilen 16 doktora tez çalışması belirlenmiştir. Sonuç olarak, ülkemizde sağlığı geliştirme modeline göre verilen eğitimin sadece doktora tezlerinde kullanıldığı görülmüştür. Bireyin sağlık davranışlarının geliştirilmesi hemşirelerin özgün görevidir. Sağlığı geliştirme modeli, bireyin özgeçmişini, kendisine yönelik algısını değerlendirir ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmada yol göstericidir. Bireyin sağlığına verdiği önemi bilmek, hemşirelik girişimlerinin planlanması ve uygulanması açısından önemlidir. Dolayısıyla, sağlığı geliştirme modeli, hemşirelerin bireyi bütüncül ele alması ve eğitim rollerini yerine getirmesinde rehber olma niteliği taşıyan bir modeldir. Bu nedenle ülkemizde eğitim temelli hemşirelik araştırmalarında sağlığı geliştirme modeli kullanımının artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, model, Pender, sağlığı geliştirme modeli

Ayla Kaya, Şerife Tutar Güven, Ayşegül İşler Dalgıç. The use of education provided based on the health promotion model in nursing studies in Turkey. J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 195-201

Corresponding Author: Ayla Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.