E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses towards Vital Signs [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2013; 10(1): 38-44

The Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses towards Vital Signs

Hatice Yıldırım Sarı1, Sibel Çevik Yöntem2, Derya Demir2, Nalan Karaoğlan2, Sevinç Şengün Başkurt2, Saniye Çimen3
1Chalabi Izmir University of Health Sciences Nursing Department Secretary, Izmir
2Dr.Behçet Uz Children's Disease and Surgery Training and Research Hospital, Izmir
3Mevlana University School of Health Services, Konya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the knowledge and attitudes of pediatric nurses on the topic of vital signs.
METHODS: The study was conducted at a children’s hospital located in
the province of Izmir, Turkey. One hundred eleven nurses working in
the inpatient wards participated in the study. The following four forms
were used in the study: “The Socio-demographic Questionnaire”, “The
Vital Signs Knowledge Assessment Survey”, “The Vital Signs Attitude
Assessment Survey” and “Case/Patient Follow-up Form”. The Vital
Signs Knowledge and Attitude Assessment Surveys consist of questions
regarding vital signs and the general principles, temperature, pulse,
respiration, blood pressure and pain. The knowledge and attitude
surveys were prepared in accordance with the guidelines published by
the Royal College of Nursing: “Standards for assessing, measuring and
monitoring vital signs in infants, children and young people” and “The
Recognition and assessment of acute pain in children”. The knowledge
survey comprises 46 questions and the attitude survey comprises 19
questions. “The Case Follow-up Form” was prepared according to the
 ndings of moderately severe dehydration.
RESULTS: The average age of nurses who participated in the study was
31.2±6.3. The nurses’ knowledge survey scores were 87.9±7.8 for
general principles, 87.6±10.1 for temperature, 93.1±8.0 for pulse,
96.4±7.4 for respiration, 92.8±7.0 for blood pressure, and 91.8±9.8
for pain. The averages of the attitude survey scores were 81.7±11.99
for general principles, 87.4±15.9 for temperature, 89.6±12.5 for pulse,
95.3±9.8 for respiration, 95.8±12.2 for blood pressure, and 91.0±15.5
for pain. Although 49% of nurses stated that nurses should decide
the frequency of monitoring vital signs, 41.4% of them stated that it
should be ordered (written) by the physician. It was found that there
was a signi cant relationship between the year of work and the attitude
scores of blood pressure measurement. There were differences between
the frequency of nurses’ responses in the case follow-up.
CONCLUSION: According to our  ndings, the nurses’ knowledge and
attitude scores relating to the monitoring of vital signs were quite high.
In order to update nurses’ knowledge and to develop better behaviors
toward monitoring vital signs, in-service trainings following evidencebased
guidelines should be provided, especially for nurses working in
the clinics for a long time.

Keywords: Vital signs in children, pain; blood pressure; pulse; respiration; temperature.

Pediatri Hemşirelerinin Yaşam Bulgularına Yönelik Bilgi ve Tutumları

Hatice Yıldırım Sarı1, Sibel Çevik Yöntem2, Derya Demir2, Nalan Karaoğlan2, Sevinç Şengün Başkurt2, Saniye Çimen3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir
2Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Konya

AMAÇ: Bu arastırma pediatri hemsirelerinin yasam bulguları konusundaki
bilgileri ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıstır.
YÖNTEMLER: Arastırma Izmir ilinde yer alan bir çocuk hastanesinde yürütülmüstür.
Arastırmaya, hastaların yatarak tedavi gördügü kliniklerde
çalısan, arastırmaya katılmaya istekli olan 111 hemsire katılmıstır.
Arastırmada “Sosyo-demogra k Soru Formu”, “Yasam Bulguları Bilgi
Degerlendirme Anketi”, “Yasam Bulguları Tutum Degerlendirme Anketi”
ve “Olgu Izlem Formu” olmak üzere dört ayrı form kullanılmıstır.
Yasam Bulguları Bilgi ve Tutum Degerlendirme Anketleri; genel ilkeler,
vücut sıcaklıgı, nabız, solunum, kan basıncı ve agrı izlemlerine iliskin
sorulardan olusmaktadır. Bilgi ve tutum anketleri, Royal Hemsirelik
Okulu (Royal College of Nursing) tarafından yayınlanan “Bebek,
çocuk ve gençlerde yasam bulgularının ölçülmesi, degerlendirilmesi
ve izlenmesi standartları” ile “Çocuklarda akut agrının tanınması ve
degerlendirilmesi”ne iliskin rehberlere göre hazırlanmıstır. Bilgi anketinde
46, tutum anketinde 19 soru yer almaktadır. Olgu Izlem Formu
orta-agır dehidratasyon bulgularına göre hazırlanmıstır.
BULGULAR: Arastırmaya katılan hemsirelerin yas ortalaması 31.2±6.3’tür.
Hemsirelerin bilgi anketinden aldıkları puanlar; genel ilkeler bölümünde
87.9±7.8, vücut sıcaklıgında 87.6±10.1, nabızda 93.1±8.0,
solunumda 96.4±7.4, kan basıncında 92.8±7.0, agrıda 91.8±9.8’dir.
Tutum anketinden aldıkları puan ortalamaları genel ilkeler bölümünde
81.7±11.99, vücut sıcaklıgında 87.4±15.9, nabızda 89.6±12.5, solunumda
95.3±9.8, kan basıncında 95.8±12.2, agrıda 91.0±15.5’tir.
Hemsirelerin %49’u yasam bulguları izlem sıklıgına hemsirenin kendisinin
karar vermesi gerektigini belirtirken, %41.4’ü hekim isteminde
yazılması gerektigini belirtmistir. Çalısma yılı ile kan basıncı ölçümüne
yönelik tutum puanları arasında anlamlı iliski bulunmaktadır. Olgunun
izlem sıklıgı konusunda hemsirelerin cevapları arasında farklılıklar
bulunmaktadır.
SONUÇ: Bulgularımıza göre hemsirelerin yasam bulguları konusundaki
bilgi ve tutum puanları oldukça yüksektir. Özellikle uzun süredir
klinikte çalısan hemsirelerin yasam bulgu izlemine iliskin bilgilerinin
güncellenmesi amacıyla kanıta dayalı rehberlere baglı kalınarak hizmet
içi egitimler düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklarda yaşam bulguları, ağrı; kan basıncı; nabız; solunum; vücut sıcaklığı.

Hatice Yıldırım Sarı, Sibel Çevik Yöntem, Derya Demir, Nalan Karaoğlan, Sevinç Şengün Başkurt, Saniye Çimen. The Knowledge and Attitudes of Pediatric Nurses towards Vital Signs. J Educ Res Nurs. 2013; 10(1): 38-44

Corresponding Author: Hatice Yıldırım Sarı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.