E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Needs of Home Care Patients and the Burdens of their Caregivers [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2012; 9(3): 22-29

The Needs of Home Care Patients and the Burdens of their Caregivers

Pınar Taşdelen1, Metin Ateş2
1Beykoz State Hospital Home Care Unit, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Faculty of Health Sciences Department of Health Care Management, Istanbul

OBJECTIVE: The growing need for home care services is due to not
only the rising age of the population, but also the increasing rate of
disabilities and chronic illnesses in Turkey and around the world. This
study was designed to determine the needs of home care patients, their
primary caregivers’ problems, and to analyze the burdens of care.
METHODS: The sample of the research includes 177 patients and
their 177 primary caregivers who were registered in a database of a
public hospital offering home care services. In order to analyze the
data, descriptive statistical methods in addition to the Kruskal-Wallis,
Mann-Whitney U, Student t-test variance analysis and correlation test
were used.
RESULTS: In the study, most of the patients were women age 76 or higher,
had at least one chronic illness, and were found to have psycho-social
problems. The patients were semi-dependent according to activities of
daily living. Most of the primary caregivers were women and between
the ages of 46 and 64. They were mostly elementary-school graduates
and housewives. When the caregivers’ responsibilities were identified,
the highest factors were time dependency and physical dependency.
On the other hand, the lowest factor was emotional dependency. It was
also found that when the patients’ dependency increased according to
ADL, the burden of time dependency of the caregivers also increased
while emotional dependency decreased.
CONCLUSION: The results of this study show the needs and the problems
of patients and their caregivers to home care organizations and health
care professionals.

Keywords: Home health care, home care; care burden; caregivers.

Evde Bakım Gerektiren Hastaların Bakım Gereksinimleri ile Bakım Verenlerin Yükünün Değerlendirilmesi

Pınar Taşdelen1, Metin Ateş2
1Beykoz Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Nüfusun yaşlanması, özürlülük ve kronik hastalıkların dünyada
ve ülkemizde giderek artması evde bakım hizmetlerine olan gereksinimi
artırmaktadır. Bu araştırma, evde bakım verilen hastaların sorunlarının
ve bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, bu hastalara primer
bakım veren kişilerin yaşadıkları güçlükler ve bakım yükünün incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırmanın örneklemini, bir kamu hastanesinde evde sağlık
birimine kayıtlı 177 hasta ve 177 primer bakım verenler oluşturmuştur.
Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama dağılımları, Student t
testi, varyans analizi, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri ile
korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma kapsamındaki hastaların çoğunluğunun kadın,
76 yaş ve üstü yaş grubunda, en az bir kronik hastalığının olduğu ve
psiko-sosyal sorunlar yaşadığı saptanmıştır. Hastalar, günlük yaşam
aktiviteleri (GYA) yönünden yarı bağımlı durumdadır. Bakım verenlerin
çoğunluğu kadın, 46 - 64 yaş grubunda, ilkokul mezunu ve ev
hanımıdır. Bakım verenlerin yükü değerlendirildiğinde; en yüksek
ortalama zaman bağımlılık yükü ve fiziksel yük alt boyutlarında, en
düşük ortalama ise duygusal yük alt boyutunda hesaplanmıştır. Hastaların
GYA’ne göre bağımlılık durumu arttıkça bakım verenlerin zaman
bağımlılık yükünün arttığı, duygusal yükünün azaldığı bulunmuştur.
SONUÇ: Bu sonuçlar, evde bakım hizmeti sunan kuruluşlar ve evde
bakım hizmetinde görev alan sağlık ekibi üyeleri için hasta ve bakım
verenlerin sorunlarını ve gereksinimlerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Evde bakım hizmetleri, evde bakım; bakım yükü; bakım verenler.

Pınar Taşdelen, Metin Ateş. The Needs of Home Care Patients and the Burdens of their Caregivers. J Educ Res Nurs. 2012; 9(3): 22-29

Corresponding Author: Pınar Taşdelen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.