E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Determining the knowledge and opinions of nurses and midwives working in gynecology clinics about natural birth and interventions during birth [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 222-227 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.222

Determining the knowledge and opinions of nurses and midwives working in gynecology clinics about natural birth and interventions during birth

Duygu Güleç Şatır1, Şenay Ünsal Atan1, Aylin Taner2, Semra Gün3
1Ege University Faculty of Nursing, Department of Women Health and Diseases Nursing, Izmir
2Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Health Sciences,Muğla
3University of Health Sciences, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir

INTRODUCTION: To determine the knowledge and opinions of nurses and midwives working in gynecology clinics related to natural birth and interventions during birth.
METHODS: The sampling of research comprised of 106 nurses and midwives working in Gynecology and Obstetrics Clinics of a hospital in Izmir. Data were collected between July and December 2016 using a data collection form that included socio-demographic characteristics of participants and questions about natural birth and interventions during birth developed in compliance with literature
RESULTS: Sixty eight percent of nurses and midwives reported that they have heard the concept of natural birth before, 61.3% of them stated that their knowledge concerning natural birth was insufficient and 70.8% wished to get training about natural birth. When nurses’ and midwives’ opinions related to interventions used during birth were examined it was observed that nearly half of them considered the following applications unnecessary; continuous fetal monitoring during birth (50.9%), restricting oral intake (48.1%) and routine parenteral fluid support (51.9%). Approximately two thirds found routine amniotomy (65.1%), routine oxytocin infusion (65.1%) and routine episiotomy (62.3%) unnecessary. The percentage of those who thought perineal shaving, enema and lithotomy position during labor was required, was detected to be 62.3% 49.1 % and 42.5 % respectively. Vast majority of nurses and midwives thought that nonpharmacologic pain management during labor should be used (75.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was established that nurses’ and midwives’ knowledge related to the concept of natural birth was insufficient and they were not in consensus about interventions during birth. Especially they thought that perineal shaving and enema should be implemented routinely and lithotomy position should be preferred during labor.

Keywords: Nurse, midwife, natural birth, intervention

Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin doğal doğum ve doğumda uygulanan müdahalelere ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi

Duygu Güleç Şatır1, Şenay Ünsal Atan1, Aylin Taner2, Semra Gün3
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,İzmir
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,Muğla
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşirelerin ve ebelerin doğal doğum ve doğumda uygulanan müdahaleler hakkındaki bilgi ve görüşlerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini, İzmir ilinde bir hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde çalışan 106 hemşire ve ebe oluşturmuştur. Veriler, çalışanlara ait tanıtıcı bilgilerin de yer aldığı, doğal doğum ve doğumda uygulanan müdahaleler hakkında literatür doğrultusunda hazırlanmış veri toplama formu ile Temmuz-Aralık 2016 tarihleri arasında toplanmıştır.
BULGULAR: Hemşire ve ebelerin %68’i doğal doğum kavramını daha önce duyduklarını, %61.3’ü doğal doğum konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğunu, %70.8’i bu konuda eğitim almak istediğini belirtmiştir. Hemşire ve ebelerin doğumda uygulanan müdahalelere ilişkin görüşleri incelendiğinde yaklaşık yarısı doğumda sürekli fetal monitörizasyonun (%50.9), beslenme ve sıvı alımının kesilmesinin (%48.1) ve I.V. damar yolunun açık kalacak şekilde sürekli sıvı infüzyonunun (%51.9) gerekli olmadığını düşünmektedir. Yaklaşık üçte ikisi ise rutin amniyotomi (%65.1), rutin oksitosin infüzyonu (%65.1) ve rutin epizyotominin (%62.3) gerekli olmadığını düşünmektedir. Perineal traşın, lavmanın ve doğumun litotomi pozisyonunda yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise sırasıyla %62.3, %49.1 ve %42.5 olarak saptanmıştır. Ebe ve hemşirelerin büyük çoğunluğu doğumda ilaç dışı ağrı giderme tekniklerinin uygulanması gerektiğini (%75.5) düşünmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan hemşirelerin ve ebelerin doğal doğum kavramına yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu, doğumda uygulanan müdahalelere yönelik görüş birliği içinde olmadıkları saptanmıştır. Özellikle perine tıraşı ve lavmanın rutin uygulanması ve doğumun litotomi pozisyonunda yapılması yönünde görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, ebe, doğal doğum, müdahale

Duygu Güleç Şatır, Şenay Ünsal Atan, Aylin Taner, Semra Gün. Determining the knowledge and opinions of nurses and midwives working in gynecology clinics about natural birth and interventions during birth. J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 222-227

Corresponding Author: Duygu Güleç Şatır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.