E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Effect of a Psychoeducational Program Grounded in the Professional Socialization Theory on the Social Skill Levels of Nursing Students [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 119-126 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.119

The Effect of a Psychoeducational Program Grounded in the Professional Socialization Theory on the Social Skill Levels of Nursing Students

Hatice Öner Altıok1, Besti Üstün2
1Adnan Menderes Universty Nursing Faculty. Department Of Mental Health And Diseases Nursing
2Üsküdar University. Faculty Of Health Sciences. Department Of Nursing

INTRODUCTION: This study was conducted to investigate the effect of psychoeducation program grounded on the professional socialization theory upon social skill levels of students.
METHODS: The type of the study was quasi-experimental while investigating the effect of psychoeducational intervention, which was applied during the second stage of the study, upon social skill levels of students; and it had pretest-posttest control group design. The sample of this stage consisted of a total of 120 volunteer students (60 experimental and 60 control group). A psychoeducational program involving six sessions was applied on the experimental group. Social Skill Inventory was used in the data collection process. While independent samples t-test was used for the evaluation of the data, variance analysis (ANOVA) and bonferroni test were used for repeated measurements.
RESULTS: Measurements were performed before and after the intervention during third and sixth months. While a significant increase was observed on social skill scores of students who participated in the psychoeducational group during the 3rd and 6th month follow-ups after the program, we observed no change in the control group. A significant difference was observed on social skill levels during the intragroup evaluation of the social skill inventory.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was suggested to organize the psychoeducational programs independently from lessons at schools that train nurses in order to develop the social skill levels of students.

Keywords: Professional Socialization Process, Professional Identity, Stress of Nursing Students, Social Skills, Psychoeducation

Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoegitim Programının Hemsirelik Ögrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi

Hatice Öner Altıok1, Besti Üstün2
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd.
2Üsküdar Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi. Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, profesyonel sosyalizasyon teorisine temellendirilen psikoeğitim programının öğrencilerin sosyal beceri düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Uygulanan psikoeğitimsel müdahalenin, öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri üzerine etkisini incelemede, araştırmanın tipi yarı deneysel olup; ön test-son test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Bu aşamanın örneklemi, 60 deney ve 60 kontrol grubuna gönüllü olarak katılan toplam 120 öğrenciden oluşmuştur. Deney grubuna altı oturumdan oluşan psikoeğitim programı uygulanmıştır. Veri toplamada Sosyal Beceri Envanteri(SBE)kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız örneklemler t- testi, tekrarlı ölçümler için varyans analizi (ANOVA) ve bonferroni testi kullanılmıştır. Ölçümler girişim öncesi, sonrası, üç ve altıncı aylarda yapılmıştır
BULGULAR: Sosyal Beceri Envanteri(SBE) ön test puan ortalamaları arasında deney ve kontrol grubu arasında fark olmadığı, ancak son test ile üçüncü ve altıncı ay izlemlerdeki sosyal beceri puan ortalamaları arasında her iki grup arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.
psikoeğitim programına katılan öğrencilerin zamanlara göre SBEi puan ortalamaları karşılaştırıldığında öğrencilerin ön test, son test, üçüncü ve altıncı ay izlemlerinde aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu saptanmıştır.
Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin SBE puan ortalamaları açısından değerlendirildiğinde öğrencilerin ön test, son test, üçüncü ve altıncı ay izlemlerinde aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikoeğitimsel müdahale deney grubu öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinde olumlu yönde değişim sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Sosyalizasyon Süreci, Profesyonel Kimlik, Hemşirelik Öğrencisi Stresi, Sosyal Beceriler, Psikoeğitim

Hatice Öner Altıok, Besti Üstün. The Effect of a Psychoeducational Program Grounded in the Professional Socialization Theory on the Social Skill Levels of Nursing Students. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 119-126

Corresponding Author: Hatice Öner Altıok, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.