E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2016; 13(2): 129-138 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.129

The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors

Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna
Istanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital School of Nursing

INTRODUCTION: To evaluate the mobility levels of postoperative patients and the factors associated with them. This study adopted a descriptive, cross-sectional design.
METHODS: The research sample comprised 80 patients underwent surgery. The mobility difficulties experienced by patients and activity level during postoperative period were evaluated using Patient Mobility Scale and Observer Mobility Scale. The data were analyzed using SPSS 17.0 software.
RESULTS: More than fifty percent of patients (53.8%) needed verbal prompting and physical assistance in order to move from one side of the bed to the other, 38.8% needed support to sit by the bed and 38.8% to walk around the room. The results showed that the patients were unable to turn independently from one side of the bed to the other.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The research findings showed that patients in postoperative period need support for improving mobilization and physical activities and these interventions may lead to more effective postoperative recovery.

Keywords: Operations, patient moving

Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hareket Düzeyleri ve Hareket Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna
İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ameliyat sonrası dönemde hastaların hareket düzeyleri ve hareket düzeyleri ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma örneklemini cerrahi girişim geçiren 80 hasta oluşturdu. Hastaların ameliyat sonrası hareket düzeyleri ve hareket ile ilgili yaşadıkları güçlükler Hasta Hareketlilik Ölçeği ve Gözlemci Hareketlilik Ölçeği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların %53.8’i yatak içinde bir taraftan diğer tarafa dönerken, %38.8’i yatak kenarında oturmak için ve %38.8’i odasında yürürken sözlü uyarı ve fiziksel yardım aldıkları, %37.5’inin ise yatak kenarında sözlü uyarı ile bağımsız olarak ayağa kalkabildikleri belirlendi. Hastaların yatak içinde bir taraftan diğer tarafa dönme ve yatak kenarında oturma işlevini bağımsız olarak gerçekleştiremedikleri saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırma bulguları; ameliyat sonrası dönemde hastaların hareket düzeyini geliştirmeye yönelik girişimlerin ameliyat sonrası hastaların genel durumunun olumlu yönde etkileyeceğini göstermesi adına anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyatlar, hastayı hareket ettirme

Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna. The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors. J Educ Res Nurs. 2016; 13(2): 129-138

Corresponding Author: Semiha Akın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.