E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Evaluation of Care Burden and Quality of Life among Family Caregivers of Patıents with Cancer [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2016; 13(3): 216-225 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.216

Evaluation of Care Burden and Quality of Life among Family Caregivers of Patıents with Cancer

Emel Yıldız1, Özden Dedeli2, Sezgi Çınar Pakyüz2
1Manisa State Hospital Hematology-Oncology Clinic, Manisa
2Manisa Celal Bayar University Faculty of Health

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate care burden and quality of life among family caregivers of patients with cancer.
METHODS: This study which is descriptive and cross sectional was conducted with 200 family caregivers at the hematology-oncology clinic hospitalize and outpatients in a public hospital in Manisa. The data were collected by Caregiver Introductory Form, Stress Scale of Caregivers, Your Reactions to Help Family Members Scale and The Caregiver Quality of Life Index-Cancer Scale. Mean±Standard Deviation, Speraman’s rho correlation analysis were used for statistical analysis.
RESULTS: The mean age of caregivers were 45.7±14.9 (18-82) years, 58.0% were female. The caregivers’ mean scores of Stress Scale of Caregivers were found 7.2±3.3 (0.0-13.0), mean scores of Your Reactions to Help Family Members Scale were found 47.8±11.6 (14.0-74.0) and mean scores of The Caregiver Quality of Life Index-Cancer Scale were found 149.5±37.3 (56.0-243.0). It was found that there were negatively statistical correlation among mean scores of The Caregiver Quality of Life Index-Cancer Scale and mean scores of Stres Scale of Nurse and mean scores of Your Reactions to Help Family Members Scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicated that family caregivers perceived that high levels of stress, their life was affected adversely, they had lower quality of life.

Keywords: Care giver, care burden, quality of life

Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Emel Yıldız1, Özden Dedeli2, Sezgi Çınar Pakyüz2
1Manisa Devlet Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amaç, kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve yaşam kalitelerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, Manisa ilinde bir devlet hastanesinin Hematoloji-Onkoloji Servisi’nde ayaktan ve yatarak sağlık bakım hizmeti alan kanserli hastalara bakım veren 200 aile üyesi ile yürütüldü. Araştırma verileri gündüz mesai saatleri içerisinde aile üyeleri ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak “Hastaya Bakım Verenin Tanıtım Formu”, “Bakım Verenin Stres Ölçeği” ve “Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği” “Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği Aile Versiyonu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama ± standart sapma (Ort±SS) yüzde dağılımları ve korelasyon analizleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 45.7±14.9 (18-82) yıl olup %58.0’ı kadın, büyük çoğunluğu (%85.5) evliydi. Bakım Verenin Stres Ölçeği’nden almış oldukları puan ortalamaları 7.2±3.3 (0-13), Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamaları 47.8±11.6 (14.0-74.0), Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği Aile Versiyonu’ndan almış oldukları puan ortalamaları ise 149.5±37.3 (56.0-243.0) olarak bulundu. Aile üyelerinin Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği Aile Versiyonu almış oldukları puan ortalamaları ile Bakım Verenin Stresi İndeksi ve Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği’nden almış oldukları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları, aile üyelerinin yüksek düzeyde stres algıladıkları, hastalarına bakım sunarken yaşamlarının olumsuz yönde etkilendiği ve yaşam kalitelerinin de düşük düzeyde olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Bakım verici, bakım yükü, yaşam kalitesi

Emel Yıldız, Özden Dedeli, Sezgi Çınar Pakyüz. Evaluation of Care Burden and Quality of Life among Family Caregivers of Patıents with Cancer. J Educ Res Nurs. 2016; 13(3): 216-225

Corresponding Author: Özden Dedeli, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.