E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Effects of Skin to Skin Contact on Maternal-Preterm Infant: Systematic Analysis [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 167-175 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.167

Effects of Skin to Skin Contact on Maternal-Preterm Infant: Systematic Analysis

Endam Çetinkaya, Gül Ertem
Department of Women Health Nursing, Ege University, İzmir, Turkey

Aim: This analyzes the studies conducted towards examining the effects of skin to skin contact (SSC) on maternal-preterm infants by nurse researchers.
Method: By dint of literature review, 24165 articles have been figured out at PubMed database by entering the key words like “skin to skin contact-22359”, “skin to skin contact and breastfeeding-236”, “skin to skin contact preterm-106”, “skin to skin contact newborn-710”, “skin to skin contactafter birth-183” and “kangaroo care-571”. Within PubMed database the articles have been restricted by using some criteria. In this restriction, randomized clinical studies that were published, examining by nurse researchers between the years of 2005 and 2015 in nursing journals, whose full text can be gained, that are related to SSC and are published in English, and that maternal-infant couples are given place to in the studies have been scrutinized and five articles have been gained. The five studies matching the criteria has composed the population. The study includes all the population.
Results: When the study of Neu and Robinson (2010), and Chiu and Anderson (2009) examined, it is observed that, in the wake of the evaluation held, SSC practice has positive influence on the different parameters related to the interaction of maternal-premature infant couples. When we look at the study of Raouth et al. (2008), and Ludington-Hoe and Hosseini (2005), it is seen that pain bahaviour of premature infants decreases with the process of baby carrier. In the study of Neu et al. (2013), it has been seen that the premature infants carried within a baby carrier display the enhanced behavioral regulation and the reactions making progress vis-a-vis the infants carried within blankets.
Conclusion: In the study, it has been deduced that SSC practice effects the interaction of maternal-infant in a positive way, and it decreases the pain during invasive procedures.

Keywords: Infant, kangaroo mother care, premature, review literature.

Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme

Endam Çetinkaya, Gül Ertem
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Ten tene temasın (TTT) anne-prematüre bebekler üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik olarak hemşire araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaları analiz etmektir.
Yöntem: Literatür incelemesiyle PubMed veritabanında “skin to skin contact-22359”, “skin to skin contactand breastfeeding-236”, “skin to skin contact preterm-106”, “skin to skin contact newborn-710”, “skin to skin contactafter birth-183” ve “kangaroo care-571” anahtar kelimeleri girilerek 24165 makaleye ulaşılmıştır. Pubmed veritabanında makaleler bazı kriterler kullanılarak sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmada tam metnine ulaşılabilen, çalışmalarda anne-bebek çiftlerine yer verilen, 2005-2015 yılları arasında hemşire araştırmacılar tarafından yapılan, hemşirelik dergilerinde İngilizce olarak yayınlanan randomize klinik çalışmalar irdelenmiş ve beş makale elde edilmiştir. Çalışmanın evrenini bu kriterlere uyan beş çalışma oluşturmuştur. Çalışma evrenin tümünü kapsanmıştır.
Bulgular: Neu ve Robinson (2010) ile Chiu ve Anderson’ın (2009) çalışmasına bakıldığında, yapılan değerlendirmeler sonucu TTT uygulamasının anne-prematüre bebek ikililerinin etkileşimiyle ilgili farklı parametreler üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Raouth ve arkadaşlarının (2008) çalışması ile Ludington-Hoe ve Hosseini’nin (2005) çalışmasına baktığımızda, prematüre bebeklerin ağrı davranışlarının kanguru bakımı süreçleriyle azaldığı görülmektedir. Neu ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında, kanguruyla taşınan prematüre bebeklerin, battaniyeyle taşınan bebeklere göre artmış davranışsal regülasyon ve gelişim gösteren tepkiler sergiledikleri görülmüştür.
Sonuç: Çalışmada, TTT uygulamasının anne-prematüre bebek etkileşimini olumlu yönde etkilediği ve invaziv girişimler sırasında ağrıyı azalttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bebek, kanguru anne bakımı, prematüre, literatürü gözden geçirme.

Endam Çetinkaya, Gül Ertem. Effects of Skin to Skin Contact on Maternal-Preterm Infant: Systematic Analysis. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 167-175

Corresponding Author: Endam Çetinkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.