E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

Journal of Education and Research in Nursing
Investigating Reasons Of Nurses’ Requests For Leaving Their Institution In An Educational Research Hospital [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 127-130 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.127

Investigating Reasons Of Nurses’ Requests For Leaving Their Institution In An Educational Research Hospital

Sema Koçaşlı1, Dilek Aktaş1, Keziban Avcı2
1Yildirim Beyazit University Health Sciences FacultyNursing Department
2Turkey Health Care Quality and Accreditation Institute

INTRODUCTION: This study was designed as a descriptive study to investigate reasons of nurses’ requests for leaving their institution
METHODS: Sample of the study consisted of 38 volunteer nurses who was working in a government hospital in Ankara linked to Health ministry between 06.05.2015-24.05.2015 and want to leave the institution as well. Data was collected by a questionarie that prepared by researchers using the literature. The questionarie was redesigned after trying it on 18 nurses as preliminary application.
RESULTS: : Among the nurses interviewed; familial reasons (63.16 %), working overtime (50 %), transportation difficulties to hospital (36,84%) and being paid less than the deserve (36.84%) were stated as the reasons of leaving the istitution. Respondents stated that they would like to continue to work in the hospital on condition that improving supplementary payment (36.84%), increasing number of nurses and eliminating working overtime (31.59%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is predicted that increasing number of nurses working at hospital and/or improving supplementary payment will make some of nurses give up leaving the institution and maintain “Qualified staff number” which is a determinative factor for quality health care.

Keywords: Nurse, Leaving the Institution, Institutional Possibilities

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Hemşirelerin Kurumdan Ayrılmayı İsteme Nedenlerinin İncelenmesi

Sema Koçaşlı1, Dilek Aktaş1, Keziban Avcı2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelerin kurumdan ayrılmak isteme nedenlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini 06.05.2015-24.05.2015 tarihleri arasında Ankara ilinde yer alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan, hastaneden ayrılmak isteyen ve araştırmaya katılmaya gönüllü 38 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan veri toplama formu kullanılmıştır. Veri toplama formu kurumdan ayrılmak isteyen 13 hemşire ile ön uygulama yapılarak yeniden düzenlenmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların % 63.16’sı ailevi sebeplerle, % 50.00’si fazla mesai ve nöbet sayısının çok olması, % 36,84’ü hastaneye ulaşım zorluğu, % 36.84’ü yapılan işe göre ek ödeme azlığı nedeniyle işten ayrılmak istemektedir. Katılımcıların % 36.84’ü ek ödeme artırılırsa, % 31.59’u yeterli çalışan sağlanırsa ve fazla mesai sorunu ortadan kalkarsa hastanede çalışmaya devam etmek isteyeceğini belirtmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanelerde çalışan hemşire sayısı artırıldığında ve/veya ek ödeme oranları iyileştirildiğinde hastaneden ayrılmayı isteyen katılımcıların bir bölümünün bu isteklerinden vazgeçeceği ve hasta bakım kalitesinin belirleyicilerinden biri olan “nitelikli personel sayısı”nın istenen düzeyde olmasının sağlanabileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, kurumdan ayrılma, kurumsal olanaklar

Sema Koçaşlı, Dilek Aktaş, Keziban Avcı. Investigating Reasons Of Nurses’ Requests For Leaving Their Institution In An Educational Research Hospital. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 127-130

Corresponding Author: Sema Koçaşlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.