E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Analyzing the Correlation Between the Attitudes of Nursing Students Towards Using Computers in Health Care and Clinical Decision Making Skills [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 112-118 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.112

Analyzing the Correlation Between the Attitudes of Nursing Students Towards Using Computers in Health Care and Clinical Decision Making Skills

Nurten Özen1, İlknur Yazıcıoğlu2, Fatma İlknur Çınar3
1Okmeydani Research and Training Hospital Kasimpasa Building, Postoperative Care Unit, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Gulhane School of Nursing, Senior Student, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences, Gulhane School of Nursing, Department of Medical Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The research was planned descriptively to assess the correlation between the attitudes of nursing students towards using computers in health care and clinical decision making skills.
METHODS: The research was conducted with 2nd, 3rd and 4th year students of a nursing school in February 2016. The study was completed with 140 students. During the collection of data; (1) Form assessing socio-demographic features and attitudes on using computers of students (2) Pretest for Attitudes toward Computers in Healthcare Assessment Scale (3) the Clinical Decision Making in Nursing Scale were used. SPSS 15.00 package program was used in the statistical analysis of data. Descriptive statistics were shown as numbers, percentages and average±standard deviations. “Kruskal-Wallis” and “Mann Whitney U” tests were used for comparative statistics and “Spearman correlation analysis” was used to assess relationship between scale points with numerical parameters. Statistical significance level was accepted as p<0.05.
RESULTS: Subscale of “Search for alternatives or options” within The Clinical Decision Making in Nursing Scale’s was found significantly higher in 2nd year students statistically when compared to other year students (p<0.05). Positive correlation was found between the two scales in terms of total scores (r=0.570; p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that students having high attitude points towards using computers have high clinical decision making skills. It must be ensured that students acquire computer using skills during nursing training to provide contribution towards increasing the quality in patient care.

Keywords: Care, informatic, education, decision making, student, attitude.

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları İle Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Nurten Özen1, İlknur Yazıcıoğlu2, Fatma İlknur Çınar3
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası, Postop Bakım Ünitesi, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, 4. Sınıf Öğrencisi, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile klinik karar verme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Şubat 2016 tarihinde bir hemşirelik yüksekokulunun 2., 3. ve 4. sınıfları ile yapılmıştır. Çalışma 140 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; (1) Öğrencilerin sosyo-demografik ve bilgisayar kullanımına ilişkin özelliklerini inceleyen form, (2) Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği, (3) Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.00 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzdelikler ve ortalama±standart sapma şeklinde gösterilmiştir. Karşılaştırmalı istatistikler için “Kruskal-Wallis” ve “Mann Whitney U” testleri, ölçek puanlarının nümerik parametreler ile ilişkilerinin değerlendirilmesinde “Spearman Korelasyon Analizi” kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği’nin “seçenek ve fikirleri araştırmak” alt boyut puan ortalaması ikinci sınıf öğrencilerinde diğer sınıflarda öğrenim gören öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İki ölçek arasında toplam puanlar açısından pozitif yönde bir korelasyon saptanmıştır (r=0.570; p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilgisayar kullanımına yönelik tutum puanları yüksek olan öğrencilerde klinik karar verme becerilerinin de yüksek olduğu görülmüştür. Bilgisayar kullanma becerisinin hemşirelik eğitimi süresince öğrencilere kazandırılarak, hasta bakımında kalitenin artırılmasına katkıda bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, bilişim, eğitim, karar verme, öğrenci, tutum.

Nurten Özen, İlknur Yazıcıoğlu, Fatma İlknur Çınar. Analyzing the Correlation Between the Attitudes of Nursing Students Towards Using Computers in Health Care and Clinical Decision Making Skills. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 112-118

Corresponding Author: Nurten Özen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.