E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Realization Of An Innovative Nursing Invention: Wearable Sling Systems [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 215-221 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.215

The Realization Of An Innovative Nursing Invention: Wearable Sling Systems

Yeliz Doğan Merih
Zeynep Kamil Women and Children Hospital Education and Research Hospital

INTRODUCTION: Presenting the development stages of the new hanger systems developed and introducing the system created.
METHODS: The study was conducted in an Obstetrics and Pediatrics Research and Training Hospital in the city of Istanbul. In the study, according to aspects that were obstructed, the designs and prototype productions of the new project apparatus was performed. After the innovative product was developed, a patent was acquired and the patient application phase was started after acquiring the necessary permissions. The study was conducted with the participation of 60 patients and 30 employees. The SPSS 17.0 program was used in the evaluation of study results.
RESULTS: Within the context of the project, two different innovative sling systems were designed that are not yet used in our country or abroad. The first of these is the Shoulder Integrated Serum Sling that would be used in serum applications, and the second is the Leg Integrated Foley Catheter Sling that would remove mobilization concerns.
When the second stage application results of the study are evaluated, the satisfaction levels of the study group (96.4%) were found to be very high compared to the control group (46.6%), while no complications were reported in carrying the invasive treatment tools, and it was determined that patient comfort increased, that nurses had positive views on the sling systems used, and that the nurses had high satisfaction levels (93.4%). The difference between the sling system satisfaction rates was found to be statistically significant (p<0.001)

DISCUSSION AND CONCLUSION: When all of the results were evaluated, both patients and employees were found to have positive views and high levels of satisfaction.

Keywords: Sling, Wearable, Innovative, Satisfaction, Mobilization

İnovatif Bir Hemşirelik Buluşunun Hayata Geçirilmesi; Giyilebilir Askı Sistemleri

Yeliz Doğan Merih
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Geliştirilen yeni askı sistemlerinin oluşum aşamalarını sunmak ve oluşturulan sistemi tanıtmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma İstanbul ilinde bulunan bir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma hastanesinde Mart 2012- Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmada aksayan yönler dahilinde yeni proje aparatlarının dizaynı ve prototip üretim aşamaları gerçekleştirildi. İnovatif ürün geliştirildikten sonra patent belgesi alınmış ve gerekli izin belgeleri alındıktan sonra hasta uygulama sürecine geçildi. 60 hasta (30 çalışma ve 30 kontrol grubu) ve 30 çalışanın katılımı ile çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS 17.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Proje kapsamında, henüz yurtdışında ve ülkemizde kullanılmayan iki farklı inovatif askı sistemi geliştirildi. Bu askıların birincisi serum uygulamalarında kullanılmak amacıyla Omuza Entegre Serum Askısı, ikincisi ise mobilizasyon engellerini kaldıracak Bacağa Entegre Foley Sonda Askısı’dır.
Çalışmanın ikinci aşaması uygulama sonuçları değerlendirildiğinde; çalışma grubunun (%96.4) memnuniyet oranlarının kontrol grubuna (%46.6) oranla oldukça yüksek olduğu, invazif tedavi araçlarının taşınmasında hiçbir komplikasyon yaşanmadığı, hasta konforunun arttırıldığı, hemşirelerin kullanılan askı sistemlerine yönelik görüşlerinin olumlu olduğu ve memnuniyetlerinin (%93.4) yüksek olduğu belirlendi. Askı sistemlerine yönelik memnuniyet oranları arasında fark anlamlı bulundu (p<0.001)

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde; hem hastaların hem de çalışanların görüşlerinin olumlu olduğu, memnuniyetlerin iyi olduğu belirlendi. Özellikle çalışanların işgücü ve zaman tasarrufu açısından memnun oldukları, hastaların ise bireysel özgüvenlerinin arttığı, hantal askılarından kurtuldukları için memnuniyetlerinin iyi olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Askı, Giyilebilir, İnovatif, Memnuniyet, Mobilizasyon

Yeliz Doğan Merih. The Realization Of An Innovative Nursing Invention: Wearable Sling Systems. J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 215-221

Corresponding Author: Yeliz Doğan Merih, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.