E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Does body perception of women differ in the period of pregnancy? [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 209-214 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.209

Does body perception of women differ in the period of pregnancy?

Gülşah Kök1, Gülten Güvenç1, Hatice Bilsel2, Aysun Güvener2
1University of Health Sciences, Gulhane Nursing Faculty, Obstetrics And Gynecology Nursing Department, Ankara
2Gulhane Training And Research Hospital, Ankara

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the body image and perceptions of pregnants according to trimesters of pregnancy.
METHODS: A total of 231 pregnant women aged 18 years or over, who were not involved in any pregnancy risk and voluntarily participated in the study, who applied to the obstetric department of a polyclinic of a university hospital between April 1 and June 30, 2013, formed the sample of the descriptive study. Data collection form formed by the researchers and “Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire” were used to collect data. Percentage distribution, cronbach alpha analysis, T tests and one way variance analysis were used for evaluation of the research results.
RESULTS: Mean of the pregnants’ ages was 31.83±5.20, and 42% of participants were working. Eighty-nine point six percentage of them became pregnant willingly; 63.2% of them have been receiving support from the family and the environment when they faced the problems during their pregnancy. Eighty eight point seven percentage of them determined their relationships with their husbands as “good”. There is a significant difference between working and non working pregnants’ multidimensional body-self relations questionnaire mean scores (p=0.001). The difference between pregnants’ multidimensional body-self relations questionnaire mean scores according their trimesters was found statiscally meaningful (p=0.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the vast majority of the participants in the study were became pregnant willingly and received high support during their pregnancy from their families and their surroundings, the multidimensional body perceptions of the pregnant women were concluded negatively while the trimesters were increasing.

Keywords: pregnant, body perception, pregnancy

Gebelik döneminde kadınların beden algısı farklılık gösterir mi?

Gülşah Kök1, Gülten Güvenç1, Hatice Bilsel2, Aysun Güvener2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma gebelerin trimestırlara göre çok yönlü beden algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın örneklemini, 1 Nisan-30 Haziran 2013 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin kadın doğum polikliniğinin obstetri bölümüne başvuran, 18 yaş üstü, herhangi bir gebelik riski bulunmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 231 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formu ile gebelerin beden algısını değerlendirmek için “Çok Yönlü Beden-Kendilik (Self) Ölçeği (ÇYBKİÖ)” kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, cronbach alfa kat sayısı, tek yönlü varyans analizi ile t testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 31.83±5.20 olup, %42’si çalışmaktadır. Gebelerin %89.6’sının isteyerek gebe kaldığı; %63.2’sinin gebelikleri süresince yaşanılan sorunlar karşısında aile ve çevresinden destek aldıkları belirlenmiştir. Gebelerin %88.7’si ise eşleri ile ilişki durumlarını iyi olarak değerlendirmiştir. Çalışan gebeler ile çalışmayan gebelerin ÇYBKİÖ’den aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p=0.001). Çalışmada, trimestırlara göre gebelerin ÇYBKİÖ’den elde ettikleri puan ortalamaları değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir (p=0.004).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya katılan gebelerin büyük çoğunluğunun isteyerek gebe kalmasına, gebelikleri süresince aile ve çevresinden yüksek oranda destek almalarına rağmen trimestırlar arttıkça gebelerin çok yönlü beden algılarının olumsuz olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: gebe, beden algısı, gebelik

Gülşah Kök, Gülten Güvenç, Hatice Bilsel, Aysun Güvener. Does body perception of women differ in the period of pregnancy?. J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 209-214

Corresponding Author: Gülşah Kök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.