E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Contextual Performance Scale for Nurses Who Work at Hospitals: Validity and Reliability [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 104-111 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.104

The Contextual Performance Scale for Nurses Who Work at Hospitals: Validity and Reliability

Manar Aslan1, Aytolan Yıldırım2
1Trakya University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Edirne, Turkey
2Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Nursing Administration Department

INTRODUCTION: Despite the performance has a multi-dimensional structure it is only examined whether or not to perform the task in practice. Behaviors such as volunteering to carry out task activities that are not formally part of own job, persisting extra effort as necessary to complete own task activities, following organizational rules usually are not considered. However, this behavior is critical to the effectiveness of the organization and, it becomes important in patient care. In the literature there are many scales to measure job or task performance but few scales that measure only contextual performance. Aim of this study is to develop a self-report scale which measures contextual performance levels of nurses working at hospitals.
METHODS: This is a methodological study. Target population of the study included nurses from two hospitals (one public and one private) that granted permission for this study and are in the European side of Istanbul, and the sample consisted of 500 nurses who voluntarily agreed to join the study. Self- Report Contextual Performance Scale was developed by researchers with the help of a literature and used expert review.
RESULTS: Exploratory factor analysis of draft scale showed a Kaiser-Meyer Olkin (KMO) coefficient of 0.97 the result of the Barlett test was found to be significant (χ2=15750.738; df: 1176 p: .000). It was seen that items were best distributed around two factors. The eigenvalue factor was over 1 (20.7 and 3.1, respectively). Variance accounted for by the first factor was 26.1%, while second factor accounted for a variance of 22.8% - the two factors accounted for 48.9% of total variance. The Cronbach alpha coefficient was found to be =0.97 for the total scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results from preliminary psychometric investigations suggested that the nursing contextual performance scale had good internal consistency, good convergent validity and good criterion validity.

Keywords: Nurse, performance evaluation, instrument validation, contextual performance.

Hastanede Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirliği

Manar Aslan1, Aytolan Yıldırım2
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ad

GİRİŞ ve AMAÇ: Performansın çok boyutlu bir yapısı olmasına rağmen uygulamada sadece görevin yapılıp yapılmadığına bakılmaktadır. İşinin bir parçası olmasa bile bu görev için gönüllü olma, işi tamamlamak için ekstra çaba harcama, örgütün kurallarına uyma gibi davranışlar ise genellikle dikkate alınmamaktadır. Oysaki bu davranışlar örgütün etkinliği için önemlidir ve özellikle hasta bakımında daha çok ön plana çıkmaktadır. Literatürde iş performansını ya da görev performasını ölçen ölçekler bulunmakla birlikte sadece bağlamsal performansı ölçen ölçek sayısı azdır. Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin bağlamsal performanslarını değerlendirmeleri için bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma metodolojik özellikte olup, örneklemi İstanbul ili Avrupa bölgesinde yer alan ve araştırma yapılmasına izin veren bir kamu ve bir özel hastanede görevli, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 500 hemşireden oluşturulmuştur. Ölçeğin geliştirilmesinde literatür taraması yapılmış ve uzman görüşüne sunulmuştur.
BULGULAR: Analiz sonucunda taslak ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.97 ve Barlett testi sonucu ileri düzeyde (χ2=15750.738; df: 1176 p: .000) anlamlı bulunmuştur. Maddelerin en uygun olarak 2 faktörde toplandığı görülmüş, faktörün öz değeri 1’in üzerinde (faktör sırasıyla 20.7 ve 3.1) olduğu, birinci faktör tarafından açıklanan varyansın % 26.1, ikinci faktör tarafından açıklanan varyansın % 22.8 olduğu belirlenmiştir. İki faktörün açıkladığı toplam varyans % 48.9’dur. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için = 0.97 bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan psikometrik ölçümlerin sonucunda 45 maddelik ‘Hastane’de Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeği’ bağlamsal performans düzeyini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, performans değerlendirme, ölçek geliştirme, bağlamsal performans.

Manar Aslan, Aytolan Yıldırım. The Contextual Performance Scale for Nurses Who Work at Hospitals: Validity and Reliability. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 104-111

Corresponding Author: Manar Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.