E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Interpersonal Sensitivity of Clinical Nurses and Related Factors [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 131-138 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.131

Interpersonal Sensitivity of Clinical Nurses and Related Factors

Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe University Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: This study aimed to identify the factors related to interpersonal sensitivity of clinical nurses.
METHODS: Participants were 400 clinical nurses from 33 hospitals. The Nurse Data Form and the Interpersonal Sensitivity Scale were used for data collection. The test of significance of difference between two means, one-way analysis of variance and Tukey HSD Test were used for data evaluation.
RESULTS: Interpersonal awareness sub-scale scores was lower in the 31–34 age group than in other age groups. Timidity was higher in state hospital nurses than in private hospital nurses. Total interpersonal sensitivity, interpersonal awareness, and timidity scores were higher in nurses having 15–20 years of experience than in nurses having shorter experience.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to results of this study age, hospital, duration of experience were found related to interpersonal sensitivity. Based on these findings, revealing the causes of and dynamics underlying this condition in groups having increased interpersonal sensitivity with qualitative studies and developing preventive counselling programs to decrease interpersonal sensitivity of the groups having increased sensitivity are recommended.

Keywords: interpersonal sensitivity, nursing, clinical nurses

Klinik Hemşirelerinin Kişiler Arası Duyarlılıkları İle İlişkili Faktörler

Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada klinikte çalışan hemşirelerin kişiler arası duyarlıkları ile ilişkili faktörlerin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya 33 hastanede çalışan 400 klinik hemşiresi katılmıştır. Veri toplamada hemşire bilgi formu ve kişiler arası duyarlık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Kişiler arası farkındalık alt ölçeği puanları 31-34 yaş grubunda, diğer yaş gruplarına göre daha azdır. Devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin çekingenlik düzeyi, özel hastanede çalışanlara göre daha yüksektir. Toplam kişiler arası duyarlılık, kişiler arası farkındalık ve çekingenlik puanları 15-20 yıl deneyimi olan hemşirelerde daha az deneyimi olan diğer hemşirelere göre daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan bu çalışma sonucunda yaş, çalışılan hastane ve deneyim süresi gibi mesleki değişkenler kişiler arası duyarlılıkla ilişkili bulunmuştur. Bu sonuçlara dayanarak kişiler arası duyarlılığın yüksek olduğu gruplarda bu durumun nedenlerinin ve altında yatan dinamiklerin nitel araştırmalarla ortaya çıkarılması ve kişiler arası duyarlılığı yüksek olan grupların duyarlılıklarını azaltmak için koruyucu danışmanlık programlarının geliştirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: kişiler arası duyarlılık, hemşirelik, klinik hemşireler

Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz. Interpersonal Sensitivity of Clinical Nurses and Related Factors. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 131-138

Corresponding Author: Adeviye Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.