E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Effect of Exercise on Quality of Life and Physiological Parameters in Obese Nursing Students [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 161-169 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.161

Effect of Exercise on Quality of Life and Physiological Parameters in Obese Nursing Students

Asiye Akyol1, Öznur Usta Yeşilbalkan1, Emine Kutlay2, Hülya Kankaya1, Tuğba Menekli3, Çiçek Fadıloğlu1
1Internal Medicine Nursing, Ege University Faculty of Nursing, Izmir, Turkey
2Physical Education and Sports, Ege University, Izmir, Turkey
3Nursing Department, Harran University Viranşehir Health School, Şanlıurfa, Izmir

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the effect of exercise on quality of life and physiological parameters in obese students.
METHODS: The study was pretest-posttest and quasi-experimental design. It was conducted between March-May 2012 and November 2012-January 2013. The study sample was Nursing students who were selected from 583 students by screening, were BMI≥25 kg / m2 (18 obese students). Exercise program was continued about 3 months (12 weeks), three days a week and 45 minutes (16: 00-17: 00) a day. Evaluation of the data was used by the arithmetic mean, Wilcoxon signed rank test and Spearman correlation analysis.
RESULTS: In results; after the exercise program, students' weight, plasma glucose, cholesterol, triglycerides, LDL and systolic blood pressure levels were found to be statistically significant reductions (p<0.05); but, BMI and diastolic blood pressure levels were found to be no statistically significant reductions (p>0.05). Additionally; students’ the level of activity (p=0.01) and all the subscales of quality of life was increased significantly (p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it has made an application for nursing students trying to gain healthy lifestyle habits.

Keywords: Obesity, nursing students, exercise

Obez Hemşirelik Öğrencilerinde Egzersizin Yaşam Kalitesi ve Fizyolojik Parametrelere Olan Etkisi

Asiye Akyol1, Öznur Usta Yeşilbalkan1, Emine Kutlay2, Hülya Kankaya1, Tuğba Menekli3, Çiçek Fadıloğlu1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İzmir
2Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Sağlık Bilimleri AD, İzmir
3Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinde egzersizin yaşam kalitesi ve fizyolojik parametrelere olan etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek gruplu ön test son test düzeninde yarı deneysel tasarımlı olarak planlanan araştırma; Mart-Mayıs 2012 ve Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Tarama ile 583 öğrenci arasından belirlenen, BKİ≥25 kg/m2 olan 117 öğrenciden 18 öğrenci örnekleme alınmıştır. Veri toplamada; Birey Tanıtım Formu, Beden Kütle İndeksi Değerlendirme Formu, WHOQOL-BREF 27 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA) ve Fizyolojik Parametre Formu kullanılmıştır. Egzersiz programı; 3 ay (12 hafta) boyunca haftada 3 gün süreyle her gün 45dk (16: 00-17: 00) olmak üzere uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; aritmetik ortalama, Wilcoxon İşaret Testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Egzersiz programı sonrasında öğrencilerin kilo, plazma glukoz, kolesterol, trigliserid, LDL, sistolik kan basıncı düzeylerinde anlamlı düşüşler olduğu (p<0.05) belirlenirken, BKİ ve diyastolik kan basıncı düzeylerindeki değişimlerde anlamlı fark olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin aktivite düzeylerinde anlamlı düzeyde (p=0.01) artış, yaşam kalitelerinin de tüm alanlarında anlamlı düzeyde (p=0.000) artış olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Egzersiz davranışlarının geliştirilmesi, hemşirelik öğrencilerinin meslek yaşantısında bu konuya farkındalıklarını arttırmada ve fazla kilolu/obez bireyler ile toplum sağlığını geliştirmede örnek olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, hemşirelik öğrencisi, egzersiz

Asiye Akyol, Öznur Usta Yeşilbalkan, Emine Kutlay, Hülya Kankaya, Tuğba Menekli, Çiçek Fadıloğlu. Effect of Exercise on Quality of Life and Physiological Parameters in Obese Nursing Students. J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 161-169

Corresponding Author: Hülya Kankaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.