E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Surgical Nursing Doctorate Thesis in Turkey (1991-2015) [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 248-255 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.248

Surgical Nursing Doctorate Thesis in Turkey (1991-2015)

Yelda Candan Dönmez1, Özlem Soyer Geçkil2, Meryem Yavuz Van Giersbergen1
1Ege University, Nursing Faculty, Surgical Nursing Department, Izmir, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Afyon School of Health, Surgical Nursing Department, Afyonkarahisar, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determination of surgical nursing doctorate thesis in Turkey between 1991 and 2015.
METHODS: Doctorate thesis that were registered on Council of Higher Education (CoHE) Thessis Center were examined by researchers. 1991-2015 belonging to the year, 89 doctorate thesis were included in the research. The survey form consist of nine questions prepared in accordance with the concept derived from the data was used in collecting the data.
RESULTS: Half of the doctorate thesis were made between 2011 and 2015. Doctorate program was provided at 8 University Institute of Health Sciences. 25.8% of doctorate thesis belong to Ege University Department of Surgical Nursing. 25.8% of doctorate thesis were made in general surgical ward. The sample of 84.3% the doctorate thesis constitute from patients. 78.7% of doctorate thesis found to be accessible to all. 87.6% of doctorate thesis was made while at one stage, 12.4%. of doctorate thesis was made while at one more than stage. 31.5% of doctorate thesis was experimental research. 64.1% of doctorate thesis was used the scale as a data collection tool and 19.3% of doctorate thesis has been identified the most commonly used scale was State- Trait Anxiety Inventory. The aim of the thesis examined, 30.3% of doctorate thesis aim was to assess the quality of care.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of an increase in the doctorate thesis in the last ten years, the experimental of the thesis research is in the foreground, in the thesis is determined that aim to improve the quality of care.

Keywords: Surgical nursing, doctorate thesis, nursing.

Türkiye’de Yapılan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin İncelenmesi (1991-2015)

Yelda Candan Dönmez1, Özlem Soyer Geçkil2, Meryem Yavuz Van Giersbergen1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İzmir Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Afyonkarahisar, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Türkiye’de Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yapılan doktora tezlerinin özelliklerinin incelenmesi amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi arşivinde kayıtlı olan doktora tezlerin incelendiği araştırmada, 1991–2015 yıllarına ait, 89 doktora tezi araştırma kapsamına alındı. Tezlere https: //tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp sayfasına girilerek, detaylı tarama motorunun anabilim dalı kısmına “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” ve tez türü kısmına “Doktora” anahtar kelimesi yazılarak online olarak ulaşıldı. Verilerin analizinde, içerik analizi ve sayısal analiz tekniği kullanıldı. İçerik analizinde, her bir doktora tezinin amacı analiz birimi olarak seçildi. Veriler dokuz sorudan oluşan soru formu kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Çalışma kapsamına alınan tezlerin %48.4’ü 2011-2015 yılları arasında yapıldığı ve doktora tezlerinin %25.8’i Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yapıldığı belirlendi. Doktora tezlerinin %25.8’i Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yürütülmüş olup %84.3’ünün örneklemini hastalar oluşturmuştur. Tezlerin %78.7’sinin tamamının erişilebilir olduğu, %87.6’sının tek aşamada yapıldığı, %12.4’ünün birden fazla aşamada yapıldığı, %31.5’inin deneysel araştırma niteliğinde olduğu saptandı. Tezlerin %64.1’inde veri toplama aracı olarak ölçek kullanıldığı ve %19.3’ünde Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri en sık kullanılan ölçek olduğu belirlendi. Tezlerin amacı incelendiğinde, %30.3’ünde amaç bakım kalitesinin değerlendirilmesi olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son on yılda yapılan doktora tezlerinin sayısının arttığı, deneysel araştırma niteliğinde tezlerin ön planda olduğu, tezlerde hemşireliğin temelinde yer alan bakımın kalitesini arttırmak amaçlandığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hastalıkları hemşireliği, doktora tezi, hemşirelik.

Yelda Candan Dönmez, Özlem Soyer Geçkil, Meryem Yavuz Van Giersbergen. Surgical Nursing Doctorate Thesis in Turkey (1991-2015). J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 248-255

Corresponding Author: Özlem Soyer Geçkil, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.