E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Mentoring Competency and Benefits in Higher Education [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 256-261 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.256

Mentoring Competency and Benefits in Higher Education

Hatice Çamveren, Fahriye Vatan
Department Of Nursing Administration, Ege University, İzmir, Turkey

Mentoring that progressive meaning and importance with together modern ages in educational management, control and in job training field is to describe a personal relationship between client's who less experienced or knowledgeable on behalf of personal and professional development and mentor who more knowledgeable or experienced acting as consultant, the teachers, role model. This rewiev article performed to overview of the concept and the role of mentoring competency, the existing practices in higher education. Many countries’s universities shows that formal mentoring program implementation in the world. Mentoring in our country is trying to apply under the name of "consultants" and each student is assigned a faculty advisor. The relationship between students and their consultants should be mentoring relationship including consultancy concept. Studies of mentoring show the importance of was determined that academic advancement for students, leadership development, the development of training and teaching skills, included in the academic community and the development in orientation educator role, the continuation of the career development and qualified teaching staff retention. As a result, it is under consideration that the first in settling of mentoring culture into universities and then teaching staff must have certain mentoring competency for increase the quality of higher education.

Keywords: Mentors, mentorship, education, postgraduate, model, competency.

Yükseköğretimde Mentorluk Yetkinliği ve Faydaları

Hatice Çamveren, Fahriye Vatan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İzmir

Modern çağla birlikte eğitim yönetiminde, denetiminde ve iş başında yetiştirme alanlarında anlamı ve önemi gitgide artan mentorluk, daha az deneyimli ya da bilgili danışanın kişisel ve mesleki gelişimi adına öğretmen, rol model, danışman gibi davranan daha bilgili ya da deneyimli mentor arasındaki kişisel bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. Bu derleme çalışması, yükseköğretimde mentorluk yetkinliği kavramını ve rolünü, yükseköğretimde var olan mentorluk uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla yapılmıştır. Dünyada birçok ülkede üniversitelerde formal mentorluk programı uygulandığı görülmektedir. Ülkemizde ise mentorluk, “danışmanlık” adı altında uygulanmaya çalışılmakta ve her öğrenciye danışman öğretim elemanı atanmaktadır. Öğrenciler ile danışmanları arasındaki ilişki danışmanlık kavramını da kapsayan mentorluk ilişkisi olmalıdır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, mentorluğun öğrenciler için akademik yükselme, liderlik gelişimleri, öğretim ve eğitim becerilerinin gelişimini, akademik toplum içerisine katılımını ve eğitimci rolüne uyumunun geliştirilmesi, kariyer gelişimlerinin devam etmesi ve nitelikli öğretim elemanlarının kuruma devamının sağlanmasında son derece önemli olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, yükseköğretim kalitesinin artması için öncelikle üniversitelerde mentorluk kültürünün yerleşmesi ve öğretim üyelerinin belirli mentorluk yetkinliklerine sahip olması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıl hocaları, akıl hocalıkları, eğitim, lisansüstü, model, yetkinlik.

Hatice Çamveren, Fahriye Vatan. Mentoring Competency and Benefits in Higher Education. J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 256-261

Corresponding Author: Hatice Çamveren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.