E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Views of Nurses On Nutritional Assessment And Nutritional Support of Hospitalized Patients [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 139-143 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.139

The Views of Nurses On Nutritional Assessment And Nutritional Support of Hospitalized Patients

Dilek Kara Yılmaz1, Pınar Sarkut3, Fatma Düzgün2, Cemile Kuzu2, Sadık Kılıçturgay3
1Uludag University, School of Health Sciensis, Nursing Department,Bursa
2Uludag University, Health Applicationand Research Center, Bursa
3Uludag University, School of Medicine,Department of General Surgery,Bursa

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the nurses' views on the nutritional assessment of patients.
METHODS: The research group consist of nurses who is responsible of adult patients at internal medicine, surgical clinics and intensive care units (General Surgery, Anesthesiology and Reanimation, Neurosurgery and Cardiovascular Surgery) in an university hospital(n: 400). The sample of the study consisted of 334 nurses who voluntarily agreed to participate in the research. In the collection of the research data the questionnaire that improved according to the literature has used to determine nurses’ opinions about assessment of the nutrition. In analyzing the data, mean and percentile values has been calculated.
RESULTS: It is determined that the average age of nurses that participated were 33.41 ±6.85, the 35% of them have 5-10 years of professional experience and 60.8% of them are working in internal clinics. 46.4% of the nurses stated that they have no idea about the incidence of malnutrition cases,49.7% of them stated that primarily doctors focused on nutrition issues, 39.2% of them stated nurses focused on nutrition issues. 37.4% of participating nurses stated the that nutritional assessment have done by doctors, 23.6% of them stated the dietitians and 15.2% of them stated by nurses. Nurses participated in the study, stated that the obstacles in making effective and continuous nutritional assessment of patients were excessive workload(87.7%) and lack of knowledge(41%).

DISCUSSION AND CONCLUSION: From the results, the nurses can not take an active role in nutritional assessment and it is found that it’s the biggest cause was excess workload.

Keywords: Nutrition, nutritional assessment, nutritional support, nurse

Yatan Hastaların Nutrisyonel Değerlendirme ve Desteğine Yönelik Hemşirelerin Görüşleri

Dilek Kara Yılmaz1, Pınar Sarkut3, Fatma Düzgün2, Cemile Kuzu2, Sadık Kılıçturgay3
1Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bursa
2Uludağ Üniversitesi. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı,hemşirelerin hastalarda nütrisyon değerlendirmesine yönelik görüşlerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde yetişkin hastalara hizmet veren dahili, cerrahi klinikler ve yoğun bakım ünitelerinde (Genel Cerrahi, Reanimasyon, Beyin Cerrahi ve Kalp-Damar Cerrahi) çalışan hemşireler oluşturmuştur(n: 400). Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 334 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında hemşirelerin tanıtıcı bilgilerini içeren ve çalıştıkları kliniklerde yapılan nütrisyon değerlendirmesine yönelik olarak görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde, ortalama ve yüzdelik değerler hesaplanmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamalarının 33.41±6.85 olduğu, %35’inin mesleki tecrübe yılının 5-10 yıl arasında olduğu ve %60.8’inin dahili kliniklerde çalıştığı saptanmıştır. Hemşirelerin %46.4’ü çalıştıkları kliniklerde malnütrisyon görülme durumuna ilişkin fikrinin olmadığını, %49.7’si çalıştıkları kliniklerde nütrisyon sorunları üzerinde öncelikli olarak hekimlerin, %39.2’si hemşirelerin durduğunu belirtmişlerdir. Katılımcı hemşirelerin %37.4'ü nutrisyonel değerlendirmenin doktorlar tarafından, %23'ü diyetisyenler tarafından ve %15'i hemşireler tarafından yapıldığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan hemşireler hastalarda etkin ve devamlı olarak nütrisyon değerlendirmesi yapmalarındaki en önemli engellerin iş yükü fazlalığı(%87.7) ve bilgi eksikliği(%41) olduğunu belirtmişlerdir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucundan, hemşirelerin nütrisyon değerlendirmesinde etkin rol alamadıkları ve bunun en büyük nedeninin iş yükü fazlalığı olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nütrisyon, nütrisyon değerlendirmesi, nütrisyon desteği, hemşire

Dilek Kara Yılmaz, Pınar Sarkut, Fatma Düzgün, Cemile Kuzu, Sadık Kılıçturgay. The Views of Nurses On Nutritional Assessment And Nutritional Support of Hospitalized Patients. J Educ Res Nurs. 2017; 14(2): 139-143

Corresponding Author: Pınar Sarkut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.