E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2012; 9(1): 10-15

The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing

Dilek Çilingir1, Sevilay Hintistan2
1Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Surgical Nursing Department, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Nursing Department of Internal Medicine, Trabzon, Turkey

Today, forensic nursing has emerged in health care services due to the
fact that health care workers frequently encounter forensic events. As
a member of the health care team, nurses are often expected to help
solve criminal cases. In this regard, forensic nursing is defined as biopsychosocial
aspects of nursing education combined with the forensic
scope of health care practice.
According to the International Association of Forensic Nurses, forensic
nursing practice may include exposure to interpersonal violence,
trauma, human rights abuses, and public health and safety issues.
The responsibilities of forensic nurses may include providing anamnesis,
making physical assessments, giving forensic examinations, collecting
evidence, providing protection and psychological support, writing
forensic reports, and testifying as witnesses in court. The duties and
responsibilities of forensic nurses must be defined in conjunction with
professional aspects and ethical principles, but forensic nurses may
face difficulties in some areas of practice because there are no laws
and regulations related to forensic nursing. Forensic nurses taking part
in more common areas of practice may find solutions to any professional
and ethical problems.

Keywords: Forensic nursing, forensic sciences; nursing.

Adli Hemşireliğin Kapsamı ve Yasal Boyutu

Dilek Çilingir1, Sevilay Hintistan2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Günümüzde sağlık çalışanlarının sıklıkla adli olaylarla karşılaşmaları
nedeniyle sağlık bakım hizmetlerinde adli boyut ön plana çıkmaktadır.
Sağlık ekibinin bir üyesi olan hemşireden adli olayların çözümüne destek
vermesi beklenmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan adli hemşirelik,
hemşireliğin biyopsikososyal eğitimiyle birleştirilen sağlık bakımının
adli boyutunun uygulaması olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası Adli Hemşireler Birliği’ne göre adli hemşirenin çalışma
alanları arasında kişilerarası şiddet, travmalar, insan hakları ihlalleri,
halk sağlığı ve güvenliği yer almaktadır. Adli hemşirenin görevleri ise
öykü alma, fiziksel değerlendirme, adli muayene, kanıtların toplanması,
korunması ve güvenlik zincirinin sağlanması, psikolojik destek, adli
rapor yazımı ve mahkemede tanıklık etmektir. Adli hemşirelerin görev
ve sorumlulukları, meslek özellikleri ve etik ilkeler kapsamında
tanımlanmasına karşın adli hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler
olmaması nedeniyle çalışma alanlarında çeşitli güçlüklerle
karşılaşabilmektedirler. Adli hemşirelerin uygulama alanlarında daha
yaygın olarak yer almasıyla mesleki ve etik sorunların çözümü sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Adli hemşirelik, adli bilimler; hemşirelik.

Dilek Çilingir, Sevilay Hintistan. The Scope and Legal Aspects of Forensic Nursing. J Educ Res Nurs. 2012; 9(1): 10-15

Corresponding Author: Dilek Çilingir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.