E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Determination the Level of Mindfulness of Nursing Students [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 170-176 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.170

Determination the Level of Mindfulness of Nursing Students

Arife Azak
Pamukkale University Health Sciences Faculty, Department Of Internal Medicine Nursing, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was conducted to determine mindfulness levels of nursing students.
METHODS: The study sample consisted of 322 students who attended a public university faculty of health sciences continuing education in the nursing department from March 1 to May 1, 2017 and agreed to participate in the research. The data were collected by a questionnaire from the students with the Mindful Attention Awareness Scale and a form containing sociodemographic data prepared by the researcher. Frequency, percentage, t test, chi-square and Kruskal-Wallis test were used in the analysis of the data.
RESULTS: Of the students who participated in the survey, 77,6% were female, 26,4% were 1st grade students and 86,3% were middle income. The region where 56.5% of the students live and 59.9% of them live the longest is the Aegean region. The mean age of the students was determined as 20.51±1.80 and the Mindful Attention Awareness Scale score average was 60.14±11.43. There was a statistically significant difference between average mindfulness scores of students when compared by their perceived income levels (KW=8,47, p<0,05). Students with moderate income were found to have higher mindfulness scores. There was a statistically significant difference between mindfulness scores of students when grouped by which region they lived the longest (KW=14,20, p<0,05). Students who spent most of their lives in the Black Sea region found to have higher level of mindfulness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that nursing students are slightly above the level of mindful awareness. While there were no significant differences in mindfulness level with respect to age, sex, class and place of birth of the students; There were significant differences in the perceived income level and the region they lived the longest.

Keywords: Nursing students, nursing education, mindfulness.

Hemşirelik Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Arife Azak
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini, 01 Mart – 01 Mayıs 2017 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde öğrenimine devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 322 öğrenci oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik verileri içeren form ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile öğrencilerden anket yöntemi ile toplandı. Verilerin analizinde frekans, yüzdelik, t testi, ki-kare ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %77,6’sı kadın ve %26,4’ü birinci sınıf, %86,3’ünün gelir durumu orta düzeydedir. Öğrencilerin %56,5’inin doğum yeri olan ve %59,9’unun en uzun yaşadıkları bölge ege bölgesidir. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,51±1,80 ve Bilinçli Farkındalık Ölçek Puan ortalaması 60,14±11,43 olarak belirlenmiştir. Algılanan gelir düzeylerine göre öğrenciler arasında yapılan karşılaştırmada bilinçli farkındalık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur (KW=8,47, p<0,05). Orta düzeyde geliri olan öğrencilerin bilinçli farkındalık puanları daha yüksek bulunmuştur. En uzun süre yaşanılan bölgeye göre öğrenciler arasında yapılan karşılaştırmada bilinçli farkındalık puanları birbirinden farklı bulunmuştur (KW=14,20, p<0,05). En uzun süre Karadeniz Bölgesinde yaşayan öğrencilerin bilinçli farkındalık düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerin bilinçli farkındalık düzeylerinin ortalamanın biraz üstünde olduğu belirlenmiştir. Bilinçli farkındalık düzeyi ile öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, sınıfları ve doğum yerleri açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmazken; algılanan gelir düzeyi ve en uzun süre yaşadıkları bölge açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi, bilinçli farkındalık.

Arife Azak. Determination the Level of Mindfulness of Nursing Students. J Educ Res Nurs. 2018; 15(3): 170-176

Corresponding Author: Arife Azak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.