E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Attitude towards Evidence Based Nursing of Nurses Working in Surgical Clinics and Perceptions of Barriers to Using Research [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 235-241 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.235

Attitude towards Evidence Based Nursing of Nurses Working in Surgical Clinics and Perceptions of Barriers to Using Research

Emel Yılmaz, Dilek Çeçen, Arzu Aslan, Havva Kara, Hülya Kızıl Togaç, Senan Mutlu
Department of Faculty of Health Science, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to investigate attitude towards evidence based nursing and perceptions of barriers to using research of nurses working in surgical clinics.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted between April to August 2017. The study included 186 nurses who are working to three hospitals surgery clinics in the western of Turkey. The data were collected with the Personal Information Form, Attitude towards Evidence Based Nursing Questionnaire (AEBNQ) and The Barriers Scale (BS). Statistical analyses were performed using descriptive statistics, Mann Whitney U, Kruskal Walles test.
RESULTS: The mean age of the nurses were 33.94±6.96 years, 85.5% for women and 62.9% in surgical clinics. Usage evidence-based practice was 40.3%. The mean scores from the scales were: AEBNQ: 57.14±8.27, and BS: 67.92±19.35
When the barriers to the use of research results by nurses were examined, it was found that there was not enough time to read the research in the workplace (75.3%), not enough opportunity for nursing practices (62.4%).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical nurses' attitudes towards evidence-based nursing were positive. However, it was determined that the majority of the nurses did not have enough knowledge about evidence-based practices and did not know the resources they could reach the evidence about nursing practices.

Keywords: evidenced based practice, nursing, evidence based nursing

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları ve Araştırma Kullanımında Algıladıkları Engeller

Emel Yılmaz, Dilek Çeçen, Arzu Aslan, Havva Kara, Hülya Kızıl Togaç, Senan Mutlu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları ve araştırma kullanımında algıladıkları engellerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırmaya Nisan- Ağustos 2017 tarihleri arasında Türkiye'nin batı bölgesindeki üç hastanede cerrahi kliniklerinde çalışan 186 hemşire dahil edildi. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ) ve Engeller Ölçeği (EÖ) kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis Testi ile değerlendirildi. Kruskal Wallis testine göre farklı grupların tespitinde çoklu karşılaştırma yöntemiyle farklılık yaratan gruplar tespit edildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33.94±6.96 yıl, %85.5’i kadın ve %62.9’u cerrahi servislerinde çalışmaktadır. Araştırma grubunun %40.3’ü kanıta dayalı uygulamaları kullanmaktadır. Hemşirelerin KDHYTÖ puan ortalaması 57.14 ± 8.27’dir, kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları pozitiftir. EÖ puan ortalaması ise 67.92±19.35’dir. Araştırma sonuçlarının kullanımındaki engellerin başında sırasıyla işyerinde araştırma okumak için yeterli zaman olmaması (%75.3) ve hemşirelik uygulamaları için yeterli imkân olmaması (%62.4) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi hemşirelerinin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları pozitif bulundu. Ancak hemşirelerin çoğunun kanıta dayalı uygulamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, hemşirelik uygulamaları ile ilgili kanıtlara ulaşabileceği kaynakları bilmediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: kanıta dayalı uygulamalar, hemşirelik, kanıta dayalı hemşirelik

Emel Yılmaz, Dilek Çeçen, Arzu Aslan, Havva Kara, Hülya Kızıl Togaç, Senan Mutlu. Attitude towards Evidence Based Nursing of Nurses Working in Surgical Clinics and Perceptions of Barriers to Using Research. J Educ Res Nurs. 2018; 15(4): 235-241

Corresponding Author: Emel Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.