E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2016; 13(1): 21-26 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.253

Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy

Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
Acıbadem University Health Services Vocational School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This paper aims at determining the level of knowledge of healthcare staff in the diagnosis and prevention of intravenous infusion therapy related to the development of phlebitis and thrombophlebitis.
METHODS: This research is a descriptive study. The sample of the research contains 100 nurses, 12 midwives, 4 emergency medical technician who are voluntarily participated in this research. They applied intravenous therapy at three educational research hospitals’ and one private hospital’s intensive care units and inpatient fl oors between 02.09.2013 - 01.01.2014 in İstanbul. Data was collected by the infusion treatment processes questionnaire. 50 points is evaluated as the performance criteria over 100 points.
RESULTS: Health workers knowledge points score ranges from 30 to 90 points and average seem to be 54.78 ± 11.74 points. Statistically there is no signifi cant relationship between the scores and departments which they work, their professional competency and education. (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Health workers knowledge point average is above the average performance criteria. But it has been determined that there is a lack of knowledge mostly on the issues of the practices that should be applied upon the development of phlebitis, use local anesthetics, selecting dressing material and fl ow control device, catheter replacement frequency. These ıssues should take place in intravenous therapy service trainings.

Keywords: Phlebitis, infusion therapy; thrombophlebitis; knowledge level

İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; intravenöz infüzyon tedavisine bağlı fl ebit ve trombofl ebit gelişimini önleme ve tanılamada, sağlık çalışanlarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan çalışmanın evreni ve örneklemini, 02.09.2013 - 01.01.2014 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir hastane ve üç eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım üniteleri ile yatan hasta katlarında intravenöz tedavi uygulayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü 100 hemşire, 12 ebe, 4 acil tıp teknisyeni oluşturmuştur. Veriler, intravenöz infüzyon tedavisinde bilinmesi gereken süreçlerle ile ilgili hazırlanan anketle toplanmıştır. 50 puan, 100 puan üzerinden performans kriteri olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sağlık çalışanlarının aldıkları bilgi puanları 30 ile 90 puan arasında değişmekte olup, ortalaması 54.78 ± 11.74 puan olarak gö- rünmektedir. Çalıştıkları bölüme, mesleki deneyim ve eğitim durumlarına göre aldıkları puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık çalışanlarının aldıkları bilgi puanı ortalaması performans kriterinin üzerindedir. Fakat fl ebit geliştiğinde yapılması gereken uygulamalar, lokal anestetik kullanımı, pansuman materyali ve akış kontrol cihazı seçimi, kateter değişim sıklığı konularında bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. İntravenöz terapi ile ilgili hizmet içi eğitimlerinde bu konular yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Flebit, infüzyon tedavisi; trombofl ebit; bilgi düzeyi

Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz. Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy. J Educ Res Nurs. 2016; 13(1): 21-26

Corresponding Author: Yadigar Arpa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.