E-ISSN 2757-9204

Journal of Education and Research in Nursing

pdf
Concept Analysis: Critical Thinking [J Educ Res Nurs]
J Educ Res Nurs. 2012; 9(3): 3-9

Concept Analysis: Critical Thinking

Ebru Akgün Çıtak1, Gülzade Uysal2
1Baskent University Faculty of Health Sciences, Nursing and Health Services Department, Ankara, Turkey
2Okan University School of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The importance of critical thinking has been increasingly
emphasized in the nursing literature. The need for critical thinking in
nursing has been emphasized in response to the rapidly changing health
care environment. Nurses must think critically to provide effective care
whilst coping with the expansion of roles and complexities of current
health care systems. It’s necessary to clarify critical thinking for nursing
to reflect critical thinking. This article aims to clarify the concept of
‘‘critical thinking’’ as put forward by Walker and Avant.
METHODS: Walker and Avant’s well-established method of concept
analysis was employed to clarify of the concept of critical thinking.
RESULTS: According to the concept analysis of critical thinking, it
was determined that creative thinking, problem solving and decision
making are the related concepts to critical thinking.The background of concepts and attributes such as intuition, curiosity
and skepticism were realized. As a result of critical thinking, it was
seen that skills such as participation, discovery, decision making
and problem solving were achieved. According to these properties,
model, borderline and contrary cases were discussed. The literature’s
views towards concept analysis of critical thinking, related concepts,
background, defining attributes and results were determined, and
model, borderline, and contrary cases were presented.
CONCLUSION: It was determined that while some of the properties of
critical thinking are related to personality traits such as intuition and
curiosity, others are related to a person’s education and can be developed
by using oral and written language effectively, asking questions,
and other scientific approaches.

Keywords: Critical thinking, nursing; concept analysis.

Kavram Analizi: Eleştirel Düşünme

Ebru Akgün Çıtak1, Gülzade Uysal2
1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Ankara
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Eleştirel düşünme hemşirelik literatüründe önemi giderek artan
bir kavramdır. Sağlık kurumlarında yaşanan hızlı değişimlerle birlikte
hemşirelikte eleştirel düşünme gereksinimi de artmaktadır. Hemşirelerin;
günümüz sağlık bakım sisteminin yarattığı güçlükler karşısında
etkili bakım sağlayabilmeleri için eleştirel düşünmeleri gerekmektedir.
Eleştirel düşünmeyi yansıtabilmek için eleştirel düşünme kavramının
açıklığa kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu makalenin amacı
“eleştirel düşünme” kavramını Walker ve Avant’ ın kavram analizi
yöntemini kullanarak açıklamaktır.
YÖNTEMLER: Eleştirel düşünme kavramını açıklamak için Walker and
Avant’ın kavram analizi yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Yapılan kavram analizi doğrultusunda eleştirel düşünmenin
farklı alanlarda ve hemşirelikteki tanımları incelenerek yaratıcı düşünme,
problem çözme ve karar verme kavramlarının eleştirel düşünme
ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Eleştirel düşünme kavramının hazırlayıcı
özellikleri saptanmış; tanımlayıcı özellikleri olarak sezgi sahibi
olma, şüphecilik, meraklı olma gibi özellikler elde edilmiştir. Eleştirel
düşünebilme becerisinin sonucunda; “katılma”, “keşfetme”, “karar verme”
ve “problem çözebilme” becerilerinin kazanılabildiği görülmüş ve
bu özellikler doğrultusunda model vaka, karşıt vaka ve sınırda vakalar
tartışılmıştır.
SONUÇ: Eleştirel düşünmenin bazı özelliklerinin kişilerin kişilik özelliklerinden
(sezgi sahibi olma, şüphecilik, meraklı olma gibi) kaynaklandığı,
bazı özelliklerin ise kişinin alacağı eğitimle (sözlü ve yazılı dili
etkili kullanabilme, soru sorabilme, bilimsel yaklaşım gibi) geliştirilebileceği
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, hemşirelik; kavram analizi.

Ebru Akgün Çıtak, Gülzade Uysal. Concept Analysis: Critical Thinking. J Educ Res Nurs. 2012; 9(3): 3-9

Corresponding Author: Ebru Akgün Çıtak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 Journal of Education and Research in NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.