Journal of Education and
Research in Nursing
Araştırma Makalesi

Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Prenatal Bağlanma ile Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

1.

Department of Obstetrics, Gynecology and Diseases Nursing, Mersin University School of Nursing, Mersin, Turkey

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 138-144
DOI: 10.5152/jern.2021.38802
Okunma: 611 İndirilme: 238 Online Yayın Tarihi: 11 Haziran 2021

Amaç: Bu araştırma, üçüncü trimesterdeki gebelerin prenatal bağlanma ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 21 Temmuz-22 Eylül 2017 tarihleri arasında bir kamu hastanesinin Non Stres Test Polikliniği’ne başvuran 152 gebe oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Prenatal Bağlanma Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistikler, iki grup ortalamaları karşılaştırması için student’s t testi, ikiden fazla grup ortalamaları karşılaştırması için one way ANOVA testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sürekli iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin Sosyal Destek Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamalarının “57.93 ± 13.76”, Prenatal Bağlanma Envanteri’nden aldıkları puan ortalamalarının “61.84 ± 10.07” olduğu bulunmuştur. Öğrenim düzeyi lise ve üzeri olan gebelerin sosyal destek ve prenatal bağlanma düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak abortus öyküsü ile gebelik sayısı üç ve üzeri olan gebelerin prenatal bağlanma düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Gebelerin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Prenatal Bağlanma Envanteri’nden aldıkları puan ortalamaları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Gebelerin algıladıkları sosyal destek düzeyleri arttıkça prenatal bağlanma düzeylerinin de artış gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda prenatal dönemde bağlanmayı arttırmak için anahtar rol oynayan hemşirelerin verecekleri bakımda, gebelerin sosyal destek kaynaklarını ve düzeylerini belirleyerek sosyal destek ile prenatal bağlanma arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

Aksoy A, Aksu A, Vefikuluçay Yılmaz D, Değirmenci F. The Relationship Between Prenatal Attachment and Social Support Levels of Pregnant Women in the Third Trimester and Factors Affecting this Relationship. J Educ Res Nurs. 2021;18(2):138-144.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204