Journal of Education and
Research in Nursing
Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi

1.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce, Türkiye

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 10-17
DOI: 10.5152/jern.2021.68878
Okunma: 1575 İndirilme: 432 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2021

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin stresörlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında, 788 hemşirelik öğrencisinden araştırmaya katılmayı kabul eden 565 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından Kişisel Bilgi Formu ve Öğrenci Stresör Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin %75.0’ını kadın öğrencilerin oluşturduğu, %49.0’ının 17-20 yaş arasında; %26.4’ünün 3.sınıfta öğrenim gördüğü; %54.2’sinin anne eğitim düzeyinin ilkokul olduğu ve %75.2’sinin öğrenci yurdunda kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin Öğrenci Stresör Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalaması 37.00 ± 7.91 olarak bulunmuştur. Öğrenci Stresör Ölçeği toplam ve alt boyut puanlarının (eğitim-finans) öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf, hemşirelik bölümünü isteme durumu, anne eğitim durumuna göre farklılık gösterdiği saptanmıştır (P < .05). 

Tartışma: Hemşirelik öğrencilerinin stresörlerinin orta düzeyde olduğu ve öğrencilerde stres oluşturan durumların daha çok eğitim kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle hemşirelik eğitim programlarının öğrencilerin baş etme ve stres yönetimine yönelik eğitimleri de içermesi önerilmektedir.

Demiray A, Keskin Kızıltepe S, Açıl A, İlaslan N. Determining the Stress Sources of Nursing Students. J Educ Res Nurs. 2021;18(1):10-17.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204