Journal of Education and
Research in Nursing
Araştırma Makalesi

Hemşirelik Eğitimi Veren Öğretim Elemanlarının İletişim Becerilerinin Belirlenmesi

1.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Türkiye

2.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir, Türkiye

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 31-36
DOI: 10.5152/jern.2021.57625
Okunma: 1298 İndirilme: 255 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2021

Amaç: Araştırma, hemşirelik eğitimi veren öğretim elemanlarının iletişim becerilerini öğretim elemanı ve öğrenci görüşleriyle değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma İç Anadolu Bölgesinde bir devlet üniversitesinin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde ders veren 35 öğretim elemanı ve öğrenim gören 326 öğrenciyle yapılmıştır. Veriler anket formu ve Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği (ÖİBÖ) ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız iki örnek t testi ve tek yönlü ANOVA ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Öğretim elemanlarının tüm ÖİBÖ alt boyutlarında iletişim ile ilgili davranışları genelde her zaman gösterdikleri, öğrencilerin ise öğretim elemanlarının bu davranışları çoğu zaman gösterdikleri görüşündedir. Öğretim elemanları ve öğrencilerin ÖİBÖ puan ortalamaları karşılaştırıldığında empati, saydamlık, eşitlik, etkililik, yeterlilik boyutları ve toplam puan ortalamalarının arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (P < .001).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının iletişim becerilerine yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri arasında fark olduğu ve öğretim elemanlarının kendi iletişim becerilerine yönelik görüşlerinin öğrencilerin görüşlerine göre daha yeterli düzeyde olduğu bulunmuştur.

Yerlikaya F, Güven ŞD. Determination of Communication Skills of Nursing Education Instructors. J Educ Res Nurs. 2021;18(1):31-36.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204