Journal of Education and
Research in Nursing
Araştırma Makalesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Yükü Algısı, Hasta Güvenliği Tutumu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

1.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bartın, Türkiye

2.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Journal of Education and Research in Nursing 2021; 18: 1-9
DOI: 10.5152/jern.2021.65983
Okunma: 2054 İndirilme: 667 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2021

Amaç: Bu çalışmanın amacı, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yükü algısını, hasta güvenliği tutumunu ve etkileyen faktörleri incelemektir. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Ağustos-Aralık 2018 tarihleri arasında, cerrahi kliniklerde görev yapan 240 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; Tanıtıcı Özellikler Formu, Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği ve Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı testler, student t testi, tek yönlü varyans (ANOVA), Kruskal Wallis testi, Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Hemşirelerin %72.5’inin kadın olduğu, %70’inin klinikte isteyerek çalıştığı, %79.2’sinin hasta güvenliği ile ilgili kurs aldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği toplam puan ortalaması 103.80 ± 15.24 ve Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 151.97 ± 21.03’dir. Klinikte isteyerek çalışan hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği ve Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği puanın yüksek olduğu; hasta güvenliği ile ilgili kurs alan hemşirelerin ise Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği puan ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır (P < .05). Hemşirelerin bireysel iş yükü algısı ile hasta güvenliği tutumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (P < .05). 

Sonuç: Hemşirelerdeki olumlu iş yükü algısının hasta güvenliği tutumunu olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Karahan E, Çelik S, Sugeçti S. Investigation of Workload Perception, Patient Safety Attitude and Affecting Factors of Nurses Working in Surgical Clinics. J Educ Res Nurs. 2021;18(1):1-9.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2757-9204